สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวพรรณวรท พวงประโคน ประเภทบัณฑิตจบใหม่
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตรประจำตำบลและสมาชิกผู้ปฏิบัติงานประจำตำบลประโคนชัยได้ทำการประชุมเพื่อแบ่งกลุ่มในการทำแบบสอบถามข้อมูลครัวเรือนแบบฟอร์ม 01 และ 06 รวมถึง 16 เป้าหมาย ตามโครงสร้างของโครงการ โดยดิฉันได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการลงพื้นที่ทำแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับครัวเรือนของหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8 รวมถึง เป้าหมายที่ 1 อปท.องค์กรชุมชนมีสมรรถนะจัดการสูง
หลังจากที่ได้รับมอบหมายงานแล้วนั้น ดิฉันและเพื่อนร่วมทีมได้ลงพื้นที่เพื่อทำแบบสอบถาม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้าน และ อสมประจำหมู่บ้านในการพาลงพื้นที่เพื่อทำการสำรวจในพื้นที่ จึงทำให้การทำงานเป็นไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเป็นอย่างดี ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั้น ดิฉันและผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัยเพื่อทำการสอบถามและค้นหาข้อมูลต่างๆ ตามเป้าหมายทั้ง 16 เป้าหมายเพื่อให้เป็นไปตามแบบประเมิน โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นอย่างดี หลักจากได้รับข้อมูลเสร็จแล้วนั้น ดิฉันได้เดินทางไปยังที่ทำการกำนันเพื่อสอบถาม เกี่ยวกับจำนวนกลุ่ม องค์กรของท้องที่ในด้านต่างๆตามเป้าหมายที่ 1 ตามที่ได้รับมอบหมาย
จากการลงพื้นที่ในครั้งนี้ทำให้ดิฉันได้รับทักษะในการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมเวิร์ค

ทั้งนี้ดิฉันขอขอบพระคุณทุกหน่วยงาน ประชาชนทุกท่านที่ให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือ รวมถึงคำแนะนำต่างๆในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น

อื่นๆ

เมนู