หลักสูตร ID24-2 โครงการขับแคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ผ้าไหม ถือเป็นมรดกอันล้ำค่าของเมืองไทย มีความงดงามของเส้นไหมที่เป็นเอกลักษณ์ ลวดลายที่บ่งบอกถึงความเป็นไทย ทำให้เป็นผ้าไทย ที่ได้รับความนิยม และโด่งดังไปทั่วโลก สำหรับเดือนนี้ทางบาริโอ บริษัทออกแบบตกแต่งภายใน จึงขอถ่ายทอดเรื่องราวความเป็นไทยในเรื่องของ ผ้าไหมไทย และงานออกแบบมาให้คนรักการตกแต่งภายใน นำไปประยุกต์ใช้หรือเป็นความรู้เพิ่มเติมสำหรับการตกแต่งภายในบ้าน การทอผ้าไหมของประเทศไทย ในอดีตเป็นการทำกันในครัวเรือนเพื่อใช้เอง หรือทำขึ้นเพื่อใช้ในงานพิธี เช่น งานบุญ งานแต่งงาน หรืองานสังคมต่างๆ คนไทยมีการนำเอาศิลปะมาประยุกต์ใช้กับวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ และมากยิ่งกว่าการใช้งาน คือความสวยงามและความมีเสน่ห์แบบไทย เป็นการแสดงถึงความประณีตของคนไทยที่มีมาแต่ในอดีตและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบซึ่งยังสืบต่อมาถึงปัจจุบัน และยังคงสร้างสรรค์ผลงานจากผ้าไหมในรูปแบบต่างๆมากยิ่งขึ้น

จากการลงพื้นที่สำรวจตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์นั้น  ประชากรส่วนใหญ่จะมีอาชีพเกษตรกร เช่น ทำนา ไร่มันสำปะหลัง และอาชีพรับจ้างทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการประกอบอาชีพเสริม ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว ควาย ไก่ หมู งานหัตถกรรม เช่น การเสื่อกก และทำผ้าไหม ทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างร่ยได้ให้กับครอบครัว เป็นต้น สภาพทางเศรษฐกิจ ราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลบ้านไทร ส่วนมากประกอบอาชีพในการทำนา คิดเป็นร้อยละ 90 ของจำนวนประชากรทั้งหมด ร้อยละ 10 สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจคือ มองฟ้าคาเฟ่ ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านไพบูลย์ ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ นักท่องเที่ยวสามารถมาพักผ่อนได้ มีอาหารและเครื่องดื่ม อีกทั้งยังมีพระพุทธรูปศิลาทรายนาคปรก(ใหญ่ที่สุดในโลก) “พระพุทธประโคนชัย มหามิ่งมงคล” สำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาสามารถมากราบและสักการะบูชาได้

 

 

   

 

วันที่ 15  กรกฎาคม 2565 ทีมงานได้มีการวางแผนการลงพื้นที่ โดยแบ่งกลุ่มเป็น2 กลุ่ม รับผิดชอบการเก็บข้อมูล ดิฉันได้รับผิดชอบเรื่องขั้นตอนการทำผ้าไหม เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ได้ลงพื้นที่ ณ บ้านหนองม่วง หมู่12 ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ ดิฉันได้ลงพื้นที่ ณ บ้านหนองม่วง ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนักปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มผู้ผลิตมาให้ความรู้ ดิฉันได้เรียนรู้ถึงวิธีการทำผ้าไหมซึ่งสีที่เป็นเอกลักษณ์คือ เทาอมเขียน เทา หมายถึง พุทธะ สีเขียวหมายถึง ต้นไทร และได้ภมิปัญญาต่างๆของคนในหมู่บ้าน ได้เรียนรู้การทำผ้าไหม เพื่อที่จะได้นำความรู้ยกระดับเป็นสินค้า OTOP และได้รับรองคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการจัดทำช่องทางการตลาดต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู