ข้าพเจ้า นางสาวจริยา หมายบุญ ประเภทประชาชน ตำบลกระสัง
หลักสูตร ID 10 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามอัตลักษณ์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีส่วนร่วมของชุมชุน ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

การปฏิบัติงานประจำเดือนเมษายน ได้ดำเนินการทำ SWOT ร่วมกับชุมชุนพื้นที่หมู่ 1, 12, 14 และ 17  ตำบลกระสัง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  ซึ่งได้ผลการทำ SWOT และแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของพื้นที่  คือ  “การทำสบู่สมุนไพร”

           

     

และรายการงานผลในการประชุมประจำเดือนเมษายน  ของตำบลกระสัง  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านอีก 15 หมู่ ในวันที่ 3 เมษายน 2564

                   

ซึ่งการจัดทำโครงการครั้งนี้  มีเนื้อหาสาระคือ

 • กลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่
 • การแปรรูป/งานสร้างสรรค์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นๆ
 • การตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/ต้นทุนการผลิต
 • วัตถุดิบ/แหล่งที่มาของวัตถุดิบ และมาตรฐานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

กลุ่ม A มีทั้งหมด 4 คน แบ่งหัวข้อในการทำงานเพื่อให้ชัดเจนและเจาะให้ตรงประเด็นในการทำโครงการ  จึงได้เลือกหัวข้อ
“วัตถุดิบ/แหล่งที่มาของวัตถุดิบ และมาตรฐานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์”

มาตรฐานที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

 • ขั้นตอนง่ายๆ ยื่นขอ มอก.เอส ถูกใจ SME

เมื่อความน่าเชื่อถือและความเชื่อใจ รวมถึงความปลอดภัย เป็นสิ่งที่ผู้บริโภคยุคใหม่ใช้เป็นตัวชี้วัดในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์หรือเลือกใช้บริการ เครื่องหมายรับรองมาตรฐานต่างๆ จึงเข้ามามีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากในการช่วยเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้บริโภค

ก่อนหน้านี้ เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ มอก. นั้น ครอบคลุมสินค้าขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เหล็ก และสินค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ แต่เมื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) รวมถึงวิสาหกิจชุมชน เริ่มปรับตัวและพัฒนาการผลิตสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมความสามารถทางการแข่งขันในโลกการค้า สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) จึงได้ออก “มอก.เอส” หรือ มาตรฐานอุตสาหกรรมเอส ขึ้นมา เพื่อช่วยให้คนตัวเล็กได้มีเครื่องหมายการันตีและรับรองมาตรฐานให้กับสินค้าและบริการ และเพิ่มความมั่นใจต่อผู้ซื้อ ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวมีมาตรฐานที่ดี มีคุณภาพ และมีความปลอดภัย

ทั้งนี้ มอก.เอส จะเป็นการกำหนดมาตรฐานการผลิตในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมถึงบริการด้านต่างๆ (มาตรฐาน มอก.เอส) เช่น มอก.เอส 1-2561 ผ้าปูที่นอนและปลอกหมอนสำหรับโรมแรมและที่พักสาธารณะ, มอก.เอส 6-2561 เสื้อกีฬา, มอก.เอส 13-2562 สบู่ก้อนผสมสมุนไพร, มอก.เอส 24-2561 การบริการซ่อมบำรุงและล้างเครื่องปรับอากาศ, มอก.เอส 25-2561 การบริการนวดและสปา และ มอก.เอส 79-2562 การบริการร้านกาแฟ เป็นต้น

และเพื่อช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าและบริการที่มีอยู่ในมือ ผู้ประกอบการ SME สามารถขอใช้เครื่องหมายรับรอง มอก.เอส ได้  ดังนี้

 1. ยื่นคำขอ

ผู้ประกอบการยื่นคำขอใบรับรองผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) สำหรับผลิตภัณฑ์ หรือ ใบรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส  สำหรับบริการ ณ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมเอกสารหลักฐานแสดงตน เช่น

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ในกรณีผู้ขอรับใบรับรองเป็นบุคคลธรรมดา หรือ
 • หนังสือรับรอง หรือสำเนาใบสำคัญของ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ แสดงชื่อผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล ในกรณีผู้ขอรับใบรับรองเป็นนิติบุคคล
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน หรือหนังสืออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน

 

 1. แสดงเอกสารเพิ่มเติม สำหรับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์/บริการ

นอกเหนือจากเอกสารหลักฐานแสดงตนแล้ว ผู้ยื่นคำขอ ยังต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี) ได้แก่ เอกสารหลักฐานแสดงผลความเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้

(ข.1) รายงานผลการประเมินระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานที่ทำผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ผลการประเมินระบบควบคุมคุณภาพ เป็นไปตามข้อกำหนดจนถึงวันที่ยื่นคำขอ

(ข.2) ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตาม มอก. 9001 หรือ ISO 9001 หรือใบรับรองตามมาตรฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับรองระบบควบคุมคุณภาพ จากหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับและยังไม่สิ้นอายุ

(ข.3) ใบรับรอง HACCP จากหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ และยังไม่สิ้นอายุ

(ข.4) ใบรับรอง GMP จากหน่วยงานที่สำนักงานยอมรับ และยังไม่สิ้นอายุ

ทั้งนี้ ในกรณีผู้ยื่นคำขอ ไม่มีเอกสารตามหัวข้อ “เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)” สมอ. จะทำการเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจสอบ และ/หรือ ตรวจประเมินระบบคุณภาพของโรงงาน

หมายเหตุ เอกสารเพิ่มเติม ที่ต้องทำการยื่นขึ้นอยู่กับประเภทใบรับรองที่ยื่นขอ (ดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองเพิ่มเติม ผลิตภัณฑ์ / บริการ ได้ที่ website: https://www.prosoft.co.th/Article/Detail/122505)

 1. เจ้าหน้าที่พิจารณาออกใบรับรอง

เมื่อได้รับคำขอ เจ้าหน้าที่จะทำการประเมินผลการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ และระบบควบคุมคุณภาพของโรงงานผลิตว่าผ่านตามเกณฑ์การพิจารณาหรือไม่ โดยจะดำเนินการ ดังนี้

 • หากผลการพิจารณาเป็นไปตามเกณฑ์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะออกใบรับรอง
 • หากผลการพิจารณาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมจะแจ้งคืนคำขอ
 • ใบรับรองมีอายุ 3 ปี นับแต่วันที่ออกใบรับรอง

เพียงเท่านี้ก็ช่วยเสริมความมั่นใจให้ทั้งผู้ประกอบการและลูกค้าได้แล้ว ว่าถ้าเห็นเครื่องหมาย มอก.เอส ที่ไหน รับรองได้ว่า สินค้าหรือบริการนั้นดี ปลอดภัย และได้มาตรฐานแน่นอน!

วัตถุดิบ/แหล่งที่มาของวัตถุดิบ

ลำดับ รายการ ราคาปลีก/ราคาส่ง  หมายเหตุ
1 แม่พิมพ์ทำสบู่ 25-300 บาท ขึ้นอยู่กับแบบพิมพ์
2 กลีเซอรีน หรือ เกล็ดสบู่ 100-220 บาท / กิโลกรัม ขึ้นอยู่กับปริมาณการสั่ง
3 น้ำมันหอมระเหย 25-500 บาท ขึ้นอยู่ปริมาณ cc. / กลิ่น
4 แอลกอฮอล์เช็ดแผล 55-250 บาท ขึ้นอยู่ปริมาณและขนาด
5 พลาสติกซีนสบู่ 20-200 บาท ขึ้นอยู่กับขนาดและยี่ห้อ
6 หม้อสองชั้นทนความร้อน 500-1,500 บาท ขึ้นอยู่กับคุณภาพสินค้า
7 สีใส่สบู่ 80-375 บาท ขึ้นอยู่ปริมาณ (กรัม)
8 สมุนไพร ( ขมิ้น, ว่านหางจระเข้, ตะไคร้, มะขามเปียก, น้ำผึ้ง ) 20-100 บาท

แหล่งซื้อวัตถุดิบ ในการทำสบู่ ยาสระผม และครีมนวดผม

แหล่งซื้อวัตถุดิบ ในการทำแชมพูและครีมนวดผม และชุดทำน้ำยาล้างจาน น้ำยาซักผ้า สบู่เหลว โลชั่น สบู่ ฯลฯ

 1. บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด จำหน่ายปลีกเคมีภัณฑ์ สาขาจักรวรรดิ ที่อยู่ 233-5 แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ (02) 224-9961-3
 2. บริษัท ฮงฮวด จำกัด ที่อยู่ 41-45 ถนนจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ (02) 225-0127
 3. Lab Valley limited partnership ร้านขายสารเคมี ที่อยู่ 1111/32 โครงการเดอะฮาบิแทท ศรีวรา ถนนศรีวรา แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ (02) 559-3509, (02) 559-3807-8 โทรสาร (02) 559-2663 อี-เมล : labvalley@yahoo.com เว็บไซต์ www.labvalley.com
 4. ร้าน ทาริโก้ ขายกลีเซอรีนบริสุทธิ์ ที่อยู่ 113/5 หมู่ 3 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ โทรศัพท์ (02) 738-0948, (081) 918-4391 โทรสาร (02) 738-1553
 5. ร้านวิโรฒวิทยาภัณฑ์ ขายเคมีภัณฑ์ ที่อยู่ 589 ถนนยมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ (044) 245-625, (086) 719-7205
 6. บริษัท อาทิตย์ เคมีภัณฑ์ จำกัด ที่อยู่ 123/3-4 หมู่ 5 ข้างธนาคารกรุงไทย ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง โทรศัพท์ (038) 602-068, (038) 605-039, (081) 647-3802, (089) 665-6656
 7. หจก.ไซเอ็นเวิลด์ ขายเคมีภัณฑ์ ที่อยู่ 97/42 หมู่ 10 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ (081) 649-1793
 8. ร้านสยามเทค ขายเคมีภัณฑ์ ที่อยู่ ซอยเรวดี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ (087) 330-7197
 9. หจก.แยมเทรดดิ้ง ขายเคมีภัณฑ์ ที่อยู่ 297 ซอยมิตรภาพ 15 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ (044) 222-063, (044) 299-263
 10. บริษัทไทยสงวนวัฒน์ เคมีภัณฑ์ จำกัด ที่อยู่ 21/6-8 ถนนพระรามที่ 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทรศัพท์ (02) 216-7608-10
 11. ร้านศรีสำอางค์ ขายเคมีภัณฑ์ ที่อยู่ 160 ถนนเยาวราช แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ โทรศัพท์ (02) 221-0355, (02) 225-6132
 12. ร้านสุรินทร์เคมีภัณฑ์ จำหน่ายชุดทำน้ำยา วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ หัวน้ำหอม สมุนไพรผง เบสสบู่กลีเซอรีน ที่อยู่ 81-83 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทรศัพท์ 044-512094
 13. ร้านซี.เอ. สมุนไพร จำหน่ายชุดทำน้ำยา วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ น้ำหอม สมุนไพรผง เบสสบู่กลีเซอรีน ที่อยู่ 32 ถนนมาตุลี อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โทร.056-313063
 14. ร้านสัมมาชีพ บุรีรัมย์ จำหน่ายบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ 228/4 ถนนสุนทรเทพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โทร.044-625633

อ้างอิง 

 

 

อื่นๆ

เมนู