กระผมนายกนต์กร ผูกแก้วผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ประจำตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

        วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ประชุมพบปะผู้นำ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัยเพื่อชี้แจงและขอความอนุเคราะห์ในการปฎิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โครงการประจำตำบลประโคนชัยในการลงพื้นที่สำรวจและบันทึกข้อมูล จากนั้นได้มีการประชุมวางแผนดำเนินการร่วมกันระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและสมาชิกผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์มีหมู่บ้านทั้งหมดจำนวน 14 หมู่บ้านและได้มีการแบ่งพื้นที่ปฏิบัติงานให้กับสมาชิกทุกท่านเป็นที่เรียบร้อย

        ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์มี 2 หน่วยงานในการดูแลพื้นที่คือเทศบาลตำบลประโคนชัยและองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย ซึ่งหมู่ที่1-7 จะอยู่ในเขตพื้นที่การดูแลของเทศบาลตําบลประโคนชัยและมีบางส่วนที่อยู่ในเขตพื้นที่การดูแลขององค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัย หมู่ที่8-14 จะอยู่ในเขตพื้นที่การดูแลของตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัยทั้งหมด โดยกระผมได้รับหน้าที่การปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่ที่ 13 บ้านประโคนชัยในการสำรวจและเก็บแบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคล ครัวเรือนและชุมชน (แบบฟอร์ม 01) และแบบสำรวจเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่ (แบบฟอร์ม 06) นอกจากนี้ในส่วนอื่น ๆ ยังมีการเก็บข้อมูล 16 เป้าหมาย โดยมีการแบ่งหัวข้อให้กับสมาชิกผู้ปฏิบัติงานทุกท่านเพื่อกระจายกำลังในการปฏิบัติ

        จากการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลในพื้นที่ที่รับผิดชอบปัญหาที่พบคือการไม่คุ้นเคยกับพื้นที่ทำให้เกิดความสับสนรวมทั้งในพื้นที่มีสุนัขจึงเป็นอีกหนึ่งปัญหาในการลงพื้นที่ปฏิบัติงาน และนอกจากนี้ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ทำให้ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของชาวบ้านรวมทั้งได้ทำการศึกษาและทำความคุ้นเคยกับพื้นที่เพื่อให้การปฎิบัติงานในครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

 

อื่นๆ

เมนู