โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)
           ข้าพเจ้า นางสาวอรทัย ชะรารัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่  สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ID09-1) ได้ลงสำรวจพื้นที่ตำบลเขาดินเหนือ พร้อมทีมงานนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชน และอาจารย์ประจำโครงการ ตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์

           ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานได้รับมอบหมายจากอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งเมื่อวันที่15-17 พฤษภาคม 2564 ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละหมู่บ้าน ในตำบลเขาดินเหนือ อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ โดยข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่บ้านเขาดินเหนือ หมู่ที่3  ก่อนการลงพื้นที่ข้าพเจ้าได้ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบว่าจะมีการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติม บ้านเขาดินเหนือ มีจุดคัดกรองโควิด-19 อยู่ทางเข้าหมู่บ้าน หลังจากผู้ใหญ่บ้านไปประชุมที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือ ได้มีมาตรการออกมาใหม่ให้ย้ายจุดคัดกรองไปที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถ้าใครมาจากต่างจังหวัดห้ามเข้าหมู่บ้าน ให้โทรติดต่อประสานงานกับผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหรือ อสม.ล่วงหน้า 2 วัน เพื่อทำการตรวจโควิดและกักตัว 14 วัน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเหนือหรือสถานที่ ที่เจ้าหน้าที่กำหนดให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 บ้านเขาดินเหนือ ลักษณะภูมิประเทศ โดยทั่วไปของตำบลเขาดินเหนือเป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำนา โดยอยู่ในระดับสูงกว่าน้ำทะเล 210 – 235 เมตร  มีลำห้วยเสวไหลผ่านทางด้านตะวันตกของตำบล ส่วนผลิตภัณฑ์ด้านการจักสานจากไม้มะพร้าว ไม้ตาล คือ ไม้กวาด เป็นต้น

             ในส่วนของการเก็บข้อมูลเพิ่มเติมตามหัวข้อในระบบ U2T ทั้ง 10 หัวข้อ มีดังนี้ 1.ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 มีผู้ที่ย้ายกลับบ้าน 2.แหล่งท่องเที่ยว ไม่มี 3.ที่พัก โรงแรม ไม่มี 4.ร้านอาหารในท้องถิ่น มี 7 ร้าน แบ่งออกเป็น ร้านชา กาแฟ 1 ร้าน ร้านอาหารตามสั่งและก๋วยเตี๋ยว 5 ร้าน ร้านค้าชุมชนขายก๋วยเตี๋ยวด้วย 1 ร้าน 5.อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น ไม่มี 6.เกษตรกรในท้องถิ่น มีการทำเกษตร เลี้ยงสัตว์ ทำไร่ ทำสวน 7.พืชในท้องถิ่น 8.สัตว์ในท้องถิ่น จะมีวัว กระบือ ไก่ เป็นส่วนใหญ่ 9.ภูมิปัญญาในท้องถิ่น มีการการจักสานจากไม้มะพร้าว ไม้ตาล คือ ไม้กวาด เป็นต้น  10.แหล่งน้ำในชุมชน มีทั้งหมด 10 แหล่งคือ  ลำห้วยเสว  ลำห้วยลำชี ลำห้วยกะนบ หนองหว้า หนองบัวลาย  หนองตาเคีย หนองฉันเพล  หนองศรีสุข หนองเวียนและหนองทม

อื่นๆ

เมนู