สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวศศิวัลย์  รัตน์ประโคน กลุ่มงาน กพร. ID09(2)-ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติงานที่สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

วันนี้จะมาแนะนำบทความเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และวิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์

คำขวัญอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

” เมืองพนมรุ้ง  ทุ่งฝ้ายคำ  นามพระราชทาน  ตำนานทับหลัง  ที่ตั้งเจ้าพ่อปราสาททอง  ของดีผ้าภูอัคนี “

ข้อมูลอำเภอเฉลิมพระเกียรติ 

          ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียง ดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอนางรอง

ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอประโคนชัย

ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอละหานทราย

ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอนางรอง

ประวัติความเป็นมา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

          อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เดิมเป็นพื้นที่การปกครองของ อำเภอประโคนชัย,อำเภอละหานทรายและอำเภอนางรอง ตั้งขึ้นเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ผ่านการเป็นกิ่งอำเภอ ตามโครงการจัดตั้งอำเภอเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในมหามงคลวโรกาสจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2539

การแบ่งเขตการปกครอง

การปกครองส่วนภูมิภาค

อำเภอเฉลิมพระเกียรติแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 5 ตำบล 67 หมู่บ้าน ได้แก่

 1. ตาเป๊ก  (Ta Pek) 11 หมู่บ้าน    
 2. อีสานเขต  (Isan Khet)  15 หมู่บ้าน      
 3. เจริญสุข  (Charoen Suk)  14 หมู่บ้าน   
 4. ถาวร  (Thawon)  11 หมู่บ้าน   
 5. ยายแย้มวัฒนา  (Yai Yaem Watthana)  16 หมู่บ้าน       

การปกครองส่วนท้องถิ่น

ท้องที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 แห่ง ได้แก่

 1. เทศบาลตำบลพนมรุ้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตาเป๊กทั้งตำบลและบางส่วนของตำบลอีสานเขต
 2. เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยายแย้มวัฒนาทั้งตำบล
 3. เทศบาลตำบลถาวร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลถาวรทั้งตำบล
 4. องค์การบริหารส่วนตำบลเจริญสุข ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเจริญสุขทั้งตำบล
 5. องค์การบริหารส่วนตำบลอีสานเขต ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอีสานเขต (นอกเขตเทศบาลตำบลพนมรุ้ง)

  วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจ ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

  วิสัยทัศน์

  เป็นหน่วยงานของรัฐในการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม กระบวนการเรียนรู้ของชุมชน
  การบริหารจัดการชุมชน เพื่อสร้างพลังชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

  พันธกิจ

  1. พัฒนาระบบและกลไกส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ของชุมชน
  2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการบริหารจัดการชุมชน
  3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบกลไกและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. พัฒนาสมรรถนะองค์กรในการทำงานเชิงบูรณาการ

  ประเด็นยุทธศาสตร์

  1. สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
  2. เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน
  3. ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์
  4. เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน
  5. เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

  และอีกสิ่งหนึ่ง ถ้าได้เดินทางมาถึงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จะพลาดไม่ได้เลยที่จะต้องไปแวะเที่ยวชม นั่นก็คือ “อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง”

  อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง หรือ ปราสาทหินพนมรุ้ง เป็นหนึ่งในปราสาทหินในกลุ่มราชมรรคา ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 (บ้านดอนหนองแหน) ตำบลตาเป๊ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ห่างจากตัวเมืองบุรีรัมย์ลงมาทางทิศใต้ประมาณ 77 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยโบราณสถานสำคัญ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดภูเขาที่ดับสนิทแล้ว สูงประมาณ 200 เมตรจากพื้นราบ (ประมาณ 350 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง) คำว่า พนมรุ้ง นั้น มาจากภาษาเขมร คำว่า วนํรุง แปลว่า ภูเขาใหญ่

  ปัจจุบัน ปราสาทหินพนมรุ้งกำลังอยู่ในเกณฑ์กำลังพิจารณาเป็นมรดกโลก เช่นเดียวกับ ปราสาทหินในกลุ่มราชมรรคา ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นหนึ่งในปราสาทหินขอมของไทยที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

  ปราสาทรเขาพนมรุ้งIDSC 0827.jpg

Tags:

อื่นๆ

เมนู