1. หน้าแรก
  2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  3. ID09(2) - ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย
  4. ID09(2)-กิจกรรมมอบเมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์เพาะพันธุ์ผัก ภายใต้โครงการรวมพลังกองทุนหนุนเสริมเพิ่มความมั่นคงทางอาหารต้านภัยโควิด (COVID -19) (กลุ่มงานกพร.) (ศศิวัลย์ รัตน์ประโคน)

ID09(2)-กิจกรรมมอบเมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์เพาะพันธุ์ผัก ภายใต้โครงการรวมพลังกองทุนหนุนเสริมเพิ่มความมั่นคงทางอาหารต้านภัยโควิด (COVID -19) (กลุ่มงานกพร.) (ศศิวัลย์ รัตน์ประโคน)

สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวศศิวัลย์ รัตน์ประโคน กลุ่มงานกพร. ID09(2)-ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย  สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ในตำแหน่ง “นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล”

กิจกรรมมอบเมล็ดพันธุ์และอุปกรณ์เพาะพันธุ์ผัก ภายใต้โครงการรวมพลังกองทุนหนุนเสริมเพิ่มความมั่นคงทางอาหารต้านภัยโควิด (COVID -19)เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัว รอบ 2

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) กลายเป็นโรคระบาทครั้งใหญ่ของโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยที่ต้องหยุดชะงัก และส่งผลกระทบในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว หรือด้านอาหารการกิน เป็นต้น

ทางสพอ.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จึงดำเนินกิจกรรมมอบเมล็ดพันธ์ุพืชผักสวนครัวและอุปกรณ์เพาะพันธุ์ ภายใ้โครงการรวมพลังกองทุนหนุนเสริมเพิ่มความมั่นคงทางอาหารต้านภัยโควิด เพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน รอบ 2โดยมีกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำอช. และนพต.เข้าร่วมโครงการฯ ณ ศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ตำบลยายแย้มวัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยกิจกรรมหลักในครั้งนี้คือการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวและอุปกรณ์เพาะพันธุ์ผัก ให้แก่ศูนย์เพาะพันธ์ุกล้าไม้ และนพต.ที่มาร่วมกิจกรรม และมีการสอนเพาะปลูกเมล็ดพันธุ์ โดยศูนย์เพาะพันธุ์กล้าไม้ ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมดินปลูก การหยอดเมล็ด การรดน้ำ รวมไปถึงการดูแลรักษาพืชผักที่เราได้ปลูกไปแล้วด้วย

เป้าหมายและประโยชน์ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ ก็เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้แก่ประชาชน เน้นการพึ่งตนเอง โดยถ่ายทอดความรู้ผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำอช. และนพต. เพื่อเป็นกระบอกเสียงนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่แก่คนในชุมชนของตนต่อไป โดยรณรงค์ให้มีการเพาะปลูกพืชผักสวนครัวทุกครัวเรือน เสริมสร้างรายได้และอาชีพ ซึ่งเมล็ดพันธุ์ที่เราได้เพาะปลูกในวันนี้ อีก 15 วัน จะมีการติดตามผล และนำต้นกล้าไปแจกจ่ายคนในชุมชนเพื่อเพาะปลูกต่อไป

ผู้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกพืนผักสวนครัวและเทคนิคในการปลูก และยังสามารถนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่ให้แก่คนในชุมชนของตนเพื่อเป็นการต่อยอดและขยายผลการดำเนินกิจกรรม สร้างความั่นคงทางอาหารในระดับหมู่บ้าน ชุมชน ให้มีความยั่งยืนสืบไป

        

 

 

บทความโดย : นางสาวศศิวัลย์ รัตน์ประโคน

เมืองพนมรุ้ง ทุ่งฝ้ายคำ
นามพระราชทาน ตำนานทับหลัง ที่ตั้งเจ้าพ่อปราสาททอง ของดีผ้าภูอัคนี

Tags:

อื่นๆ

เมนู