สวัสดีค่ะ ดิฉัน นางสาวศศิวัลย์  รัตน์ประโคน  ID09(2) กลุ่มงานกพร. ตำบลตะโกตาพิ อำเภอประโคนชัย สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชน ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ  ในตำแหน่ง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 

        นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม พัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชุน และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ดำเนินโครงการการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนของประชาชน บ้านถาวร หมู่ที่ 1 ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ

        จากอดีตถึงปัจจุบันหลายๆ คนใช้จ่ายเงินแบบหมุนไม่ทัน ทำให้เกิดการกู้ยืมเงินทั้งในระบบและนอกระบบ
ซึ่งมีผลมาจากปัจจัยหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ครอบครัว การศึกษา แม้กระทั่งความ
ต้องการทางด้านปัจจัยสี่ ดังนั้น รัฐจึงต้องเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน ซึ่งเป็นปัญหาที่
หลายรัฐบาลที่เข้ามาบริหารประเทศต้องหยิบยกขึ้นมาเป็นนโยบายล าดับแรกๆที่ต้องแก้ไขเพื่อให้ประชาชนไทย
โดยเฉพาะระดับรากหญ้ารวมไปถึงมนุษย์เงินเดือนหลุดพ้นจากการเป็นหนี้กระทรวงการคลังได้เสนอวิธีที่หลาย
รัฐบาลเลือกใช้ อาทิการใช้สถาบันการเงินของรัฐเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา หลักการแนวทางการแก้ไขปัญหา
จะมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุของปัญหาทั้งในด้านสินเชื่อและศักยภาพการหารายได้ การสร้างกลไกในการเจรจา
ประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ การหาสินเชื่อในระบบทดแทนเพื่อให้หนี้เก่าหมดไปและในขณะเดียวกันก็สร้างกลไกในการ
พัฒนาฟื้นฟูเพื่อให้ลูกหนี้มีศักยภาพในการหารายได้และป้องกันไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบอีก

วัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการ

เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครัวเรือนให้ประชาชนมีความเข้าใจพื้นฐานในการบริหารจัดการทางการเงินในการบริหารจัดการหนี้สินและสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ประชาชน

   

 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายวิวัฒน์ อยู่แย้ม พัฒนาการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชุน และนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พร้อมด้วยกลุ่มเครือข่ายผู้นำชุมชน บ้านถาวร ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน บ้านพลับ ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ซึ่งกลุ่มเครือข่ายผู้นำชุมชน บ้านถาวร ตำบลถาวร อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดตั้งศูนย์ฯ การดำเนินงานในส่วนต่างๆว่ามีขั้นตอนและวิธีการอย่างไรบ้าง รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่พบเจอระหว่างการจัดตั้ง ตลอดจนเรื่องการจัดทำเอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ

  

กลุ่มเครือข่ายผู้นำชุมชนบ้านถาวร ที่ไปศึกษาดูงาน มีความสนใจในการจัดตั้งศูนย์เป็นอย่างมาก และได้รับประโยชน์อย่างมากเช่นกัน ที่จะนำความรู้ที่ได้ในครั้งนี้ ไปพัฒนาจัดตั้งศูนย์ฯ ณ ชุมชนของตน เป็นการต่อไป

 

ภาพโดย : นางสาวศศิวัลย์ รัตน์ประโคน

“เมืองพนมรุ้ง ทุ่งฝ้ายคำ นามพระราชทาน ตำนานทับหลัง ที่ตั้งเจ้าพ่อปราสาททอง ของดีผ้าภูอัคนี”

 

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู