1. หน้าแรก
  2. การรับสมัคร
  3. คำชี้แจงในการรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 1 และ รอบที่ 2)

คำชี้แจงในการรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 1 และ รอบที่ 2)

คำชี้แจงในการรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 1 และ รอบที่ 2)

ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG

          การรายงานตัว  ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกดาวน์โหลด ใบรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และดำเนินการดังนี้

  1. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก กรอกข้อมูล ในใบรายงานตัวให้ครบถ้วน แล้วถ่ายรูปหรือสแกนเฉพาะใบรายงานตัว  ส่งในไลน์ของตำบลให้กับอาจารย์ประจำตำบล ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565  เวลา 08.00 น. – 16.30 น. และปฐมนิเทศออนไลน์กับกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  เวลา 13.30 น. – 15.30 น.  ผ่าน Facebook live : MHESIThailand
  2. ให้ส่งหลักฐานประกอบการรายงานตัวฯ ฉบับจริง ให้กับอาจารย์ประจำตำบล  ภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 โดยแนบเอกสารดังนี้

1) ใบรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือกตามโครงการ  จำนวน 2 ฉบับ
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน 2 ฉบับ
3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
4) สำเนาวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี (เฉพาะตำแหน่ง บัณฑิตจบใหม่) จำนวน 2 ฉบับ
5) สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทยหรือพร้อมเพย์ ตามเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน   จำนวน 2 ฉบับ
6) ข้อตกลงจ้างตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) จะมี 2 ฉบับ ฉบับบัณฑิตจบใหม่ และ ฉบับประชาชน ให้ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ ตามประเภทของผู้สมัคร และกรอกข้อมูลในช่องว่างและลงชื่อผู้รับจ้าง จำนวน 2 ฉบับ
7) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ติดรูปถ่ายในเอกสารข้อตกลงจ้างฯ) จำนวน 2 รูป

* หมายเหตุ  เอกสารสำเนา ข้อ 2) – ข้อ 5)  ให้รับรองสำเนาทุกแผ่น

ไฟล์แนบ

อื่นๆ

เมนู