1. หน้าแรก
  2. การรับสมัคร
  3. ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) รอบที่ 2

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างงานตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development) รอบที่ 2

ด้วย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เปิดรับสมัครบัณฑิตจบใหม่และประชาชน  รับสมัครระบบออนไลน์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T forBCG and Regional Development) บัดนี้มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกโดยขอให้ยึดการประกาศจากมหาวิทยาลัยเป็นหลัก และปฏิบัติตาม คำชี้แจงในการรายงานตัวผู้ผ่านการคัดเลือก (รอบที่ 1 และ รอบที่ 2)

หมายเหตุ  มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 ตามรายชื่อที่แนบท้ายนี้ โดยทางมหาวิทยาลัยจะใช้บัญชีแนบท้ายนี้ ในการรับรองการรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565  หากรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายนี้ ไม่สอดคล้อง หรือขัดแย้งกับรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในระบบการสมัครออนไลน์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด้วยระบบการรับสมัครออนไลน์อาจจะเกิดความไม่เสถียร ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงขอใช้บัญชีแนบท้ายนี้ฉบับนี้ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 2

ไฟล์แนบ

อื่นๆ

เมนู