1. หน้าแรก
  2. การรับสมัคร
  3. รายละเอียดการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ U2T to BCG เฟส 2

รายละเอียดการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ U2T to BCG เฟส 2

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ U2TBCG
วันที่ 26 มิ.. ตั้งแต่เวลา 13.00 เป็นต้นไป
สอบสัมภาษณ์ออนไลน์วันที่ 27 มิ.. ตั้งแต่เวลา 9.00 เป็นต้นไป
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

วัตถุประสงค์โครงการ U2T BCG

โครงการ U2T BCG มีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรบุคลากรที่มีศักยภาพทั้งที่ยังอยู่ในระหว่างการหางาน หรือกำลังทำงานอยู่ในปัจจุบัน เพื่อช่วยเหลือชุมชนต่างๆ ให้มีการเติบโตและรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมในโครงการนี้จะต้องเข้าไปทำงานกับชุมชน “เป็นระยะเวลา 3 เดือน” ผ่านการใช้หลักการ BCG เพื่อเพิ่มรายได้ของแต่ละตำบลทั้งสิ้นร้อยละ 10 นับจากวันเริ่มโครงการจนวันสิ้นสุดโครงการ

แนวทางการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ

ประเภทและจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละตำบล :
1. พื้นที่ 3,000 ตำบลเดิม ที่ต่อยอดจากโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 8 คน/ตำบล ประกอบด้วย
ㆍบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 5 ปี ในอัตรา 15,000 บาทต่อเดือน จำนวน 4 คน/ตำบล
ㆍผู้ที่ถูกเลิกจ้าง/ประชาชนในพื้นที่ ในอัตรา 9,000 บาทต่อเดือน จำนวน 4 คน/ตำบล
2. พื้นที่ 4,435 ตำนลใหม่ กำหนดจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 คน/ตำบล ประกอบด้วย
ㆍ บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามาไม่เกิน 5 ปี ในอัตรา 15,000 บาทต่อเดือน จำนวน 5 คน/ตำบล
ㆍ ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง/ประชาชนในพื้นที่ ในอัตรา 9,000 บาทต่อเดือน จำนวน 5 คน/ตำบล
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1. บัณฑิตจบใหม่ เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี (ผู้ที่ได้รับอนุมัติสำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 2560 เป็นต้นไป) และมีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงาน ที่ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงาน จากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
2. ผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพื้นที่ ผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือประชาชนในพื้นที่ เป็นผู้ที่อยู่ในพื้นที่หรือพื้นที่ใกล้เคียงและสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ ที่ว่างงานหรือไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่
3. มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่สถาบันอุดมศึกษากำหนด
4. จำนวนพื้นที่ในความรับผิดชอบของ มรภ.บุรีรัมย์
ช่องทางการรับสมัคร
เปิดรับสมัครบัณฑิตและประชาชน ผ่านระบบการรับสมัครกลางทางเว็บไซต์  https://u2tbcg.com/ โดยผู้ประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถกรอกข้อมูลคุณสมบัติเบื้องต้นและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมระบุพื้นที่ที่ประสงค์ในการปฏิบัติงาน ได้ตั้งแต่ วันที่ 17 -28 มิถุนายน 2565 โดยมีกำหนดการรับสมัครและประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ ดังนี้
  การสมัคร ประกาศรายชื่อ สัมภาษณ์ ประกาศผล
รอบที่ 1  17 -21 มิถุนายน 2565 26 มิถุนายน 2565  27 มิถุนายน 2565 รอกำหนดการ
รอบที่ 2
 27-28 มิถุนายน 2565 29 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2565

ขั้นตอนการสมัคร

วีดีโอแนะนำการสมัคร

 

อื่นๆ

เมนู