ข้าพเจ้า นางสาววรรณิศา เผ่าพันธ์ ประเภท กพร. ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
หลักสูตร : MS01(2) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล
เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมด้วยทีมงาน TST ประจำตำบล เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.และวันที่
17-19 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น.ณ หอประชุมอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

          ข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมงาน TST ประจำตำบล ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ หอประชุมอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมด้วยทีมงาน TST ประจำตำบล ได้ปฏิบัติงานช่วยเตรียมสถานที่ในการประชุมและอบรม

          ข้าพเจ้าพร้อมด้วยทีมงาน TST ประจำตำบล ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานวันที่ 9 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ
หอประชุมอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมด้วยทีมงาน TST ประจำตำบล ได้ปฏิบัติงานช่วย
เตรียมสถานที่ในงานประชุมวันคณะกรรมการหมู่บ้านและได้ช่วยงานโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
(ชรบ.) อำเภอกระสัง กำหนดการลงฝึกอบรมตั้งแต่ 17-19 มีนาคม 2564 สถานที่ฝึกอบรมหอประชุมอำเภอกระสัง ได้ลง
พื้นที่ปฏิบัติงานวันที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. ณ ด่านสี่แยกระกา จังหวัดบุรีรัมย์ ลงพื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมด้วย
ทีมงาน TST ประจำตำบล ได้ร่วมงานเปิดด่านจุดตรวจหลักอำเภอกระสังในวันสงกรานต์ และทำงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
ได้แก่ ลงรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ออกเลขทะเบียนส่ง ติดตามเอกสารในระบบของหน่วยงาน

           จากการที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นปฏิบัติงานพร้อมกับหน่วยงานสิ่งที่ได้คือ ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานในด้าน
การประสานงาน และติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นขั้นตอนตามแบบแผน

MS01(2) ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ เมษายน 2564 -YouTube

อื่นๆ

เมนู