ข้าพเจ้านางสาวสุวรรณรัตน์ นิเรียงรัมย์ ผู้รับจ้างงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) และคณะได้มีการลงพื้นที่พบผู้นำชุมชนและชาวบ้าน

โดยในเดือนเมษายนนี้ได้เข้าไปยังพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลชุมชนตำบลบ้านปรือในส่วนของหมู่บ้านกะนัง หมู่บ้านปรือเเละหมู่บ้านสมบูรณ์ ทำการสำรวจข้อมูลประชากรในหมู่บ้านเเละผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ซึ่งในเดือนนี้มีประสบปัญหาในการทำงานอยู่บ้างเนื่องจากการเเพร่ระบาดระลอกที่ 3 ของไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างรวดเร็วเเละยังเเพร่กระจายไปทั่วไปประเทศ ร่วมถึงจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย จึงทำให้ต้องมีมาตรการป้องกันโคโรน่า 2019 อย่างเข้มงวดโดยก่อนลงพื้นที่ได้ประสานงานกับ อสม.ประจำหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเพื่อช่วยในการดูเเลประชาชนที่จะมาให้ข้อมูลแก่เรา และเจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เนื่องจากประชากรอยู่ในพื้นที่ชนบทส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จึงไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากการเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 เหมือนประชากรที่อยู่ชุมชนเมือง เเต่ความวิตกกังวลใจก็เกิดขึ้นอย่างมากต่อผู้คนในชุมชนเพราะการระบาดหนักในครั้งนี้ข้าพเจ้าเองได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 เเก่ประชาชนในชุมชนไปพอสังเขป ก็พอทำให้ประชาชนในพื้นที่ลดวามกังวลใจลงไปบ้าง เเต่ความกังวลใจเเละปัญาหลักของชุมชนอาจไม่ใช่การเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 เเต่กลับเป็นปัญหาภัยเเล้งในการขาดในน้ำทำการเกษตร ผู้ดำเนินงานจึงเห็นว่าควรวมีการจัดทำโครงการนี้เพื่อเข้าช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรโดยด่วนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยเเล้งในครั้งนี้

ซึ่งผู้ดำเนินงานจะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือในลำดับต่อไปแก่ชุมชนโดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำมาสังเคราะห์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนที่ได้รับผิดชอบตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัดต่อไป

Tags: ,

อื่นๆ

เมนู