โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วในประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยนางสาวพัทรานิษฐ์ คะริบรัมย์ บัณฑิตจบใหม่ กลุ่ม MS06 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่สำรวจชุมชนเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมในการวิเคราะห์ชุมชน พบว่าตำบลโคกมะม่วง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ทำสวนยางพารา สวนผลไม้ เช่น สวนทุเรียน ลำไย ขนุน ฝรั่ง มะม่วง และทำไร่ เช่น ไร่มันสำปะหลัง ไร่ข้าวโพด เป็นต้น

จากการพูดคุยกับกลุ่มเกษตรกรพบว่า เกษตรกรมีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านการเกษตรเป็นอย่างมาก มีการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี และได้ผลผลิตทางการเกษตรในแต่ลครั้งเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะมีพ่อค้ามารับเหมาผลผลิตที่สวน ทางผู้ปฏิบัติงานจึงเล็งเห็นว่า ผลผลิตที่ได้สามารถนำไปต่อยอดแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าให้แกผลผลิต เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้น อีกด้วย

จากนั้นผู้ปฏิบัติงานและอาจารย์ที่ปรึกษาได้มีการประชุมหารือทบทวน วิเคราะห์ หาจุดเด่น จุดด้อย โอกาส และอุปสรรคในการลงพื้นที่สำรวจชุมชน เพื่อนำมาวิเคราะห์ชุมชน หาข้อสรุปในการเขียนโครงการ เพื่อที่จะนำไปเสนอต่อผู้นำชุมชนต่อไป

 

อื่นๆ

เมนู