ชื่อบทความ การลงสำรวจพื้นที่เก็บข้อมูล ตำบลสวายจีก  อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ชื่อเจ้าของบทความ นางสาวพรสุดา แก้วชนะ (ประเภทบัณฑิตจบใหม่)

หลักสูตร: MS04 ตำบลสวายจีก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ คณะวิทยาการจัดการ

  โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล

เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

 

ดิฉันนางสาวพรสุดา แก้วชนะ และทีมงาน และคณะอาจารย์  ได้เข้าร่วมปรึกษาการทำงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย โดยแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบการลงพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือนออกเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม

ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่ เก็บข้อมูล 4 หมู่ ในตำบลสวายจีก เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ผลเพื่อทราบถึงข้อมูลหรือปัญหาต่างๆ ในชุมชน โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของชุมชน

บริบทหมู่บ้าน

ตำบลสวายจีก ตำบลสวายจีก มีหมู่บ้านทั้งหมด 19 หมู่ เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 58.23 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 36,395 ไร่ ประชากรในปี พ.ศ. 2562 มีจำนวน 11,668 คน ทั้งพื้นที่ของตำบลบริหารโดยองค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก โดยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลห่างจากศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ประมาณ 11.5 กิโลเมตร

การลงพื้นที่เขตที่ได้รับผิดชอบในตำบล

  • หมู่ 1 บ้านสวายจีก ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
  • หมู่ 17 บ้านเอกมัย ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
  • หมู่ที่18 บ้านปรือพัฒนา ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
  • หมู่ที่19 บ้านโคกหิน ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หมู่ที่1 บ้านสวายจีก ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

             ป้ายหมู่บ้านสวายจีก หมู่1

 

 

หมู่ที่17 บ้านเอกมัย ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ป้ายหมู่บ้านเอกมัย หมู่17

 

 

หมู่ที่18 บ้านเอกมัย ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

                  ป้ายหมู่บ้านปรือพัฒนา หมู่18

 

 

หมู่ที่19 บ้านโคกหิน ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าได้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม 4หมู่ ประกอบไปด้วย

  • หมู่ 1 บ้านสวายจีก ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
  • หมู่ 17 บ้านเอกมัย ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
  • หมู่ที่18 บ้านปรือพัฒนา ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
  • หมู่ที่19 บ้านโคกหิน ต.สวายจีก อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

โดยได้พูดคุยกับ ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำของหมู่บ้านแต่ละหมู่ และเป็นคนในพื้นที่อยู่อาศัยทำมาหากิน มานานหลายปี หลังจากที่ได้พูดคุย ซักถาม ถึงความเป็นมาในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง ข้อมูลรายละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มา และได้ให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้า รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้ แบบฟอร์ม (01 และ02)  ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูล ดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

อื่นๆ

เมนู