1. หน้าแรก
 2. คณะวิทยาการจัดการ
 3. MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
 4. ข้าพเจ้านางสาวพรปวีณ์ กิรัมย์ ผู้รับจ้างงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เดือน พฤษภาคม

ข้าพเจ้านางสาวพรปวีณ์ กิรัมย์ ผู้รับจ้างงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เดือน พฤษภาคม

ในเดือนพฤษภาคมนี้ได้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในชุมชนร่วมกับทีมงานเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลแบบฟอร์มสอบถาม 06 ตลอดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 1 เดือน โดยลงไปสำรวจข้อมูลทั้งสิ้น 10 รายการโดยทำการลงพื้นที่ในตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ในการนี้ได้เข้าไปเก็บข้อมูลภายในตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีการเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 10 รายการ ดังนี้

 1. ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด (จำนวนผู้ที่ย้ายกลับบ้าน 19 คน)
 2. แหล่งท่องเที่ยว (จำนวน 1 ที่)
 3. ที่พัก/โรงแรม
 4. ร้านอาหารในท้องถิ่น (จำนวน 16 ร้าน)
 5. อาหารที่น่าสนใจประจำถิ่น
 6. เกษตรกรในท้องถิ่น (จำนวน 6 คน)
 7. พืชในท้องถิ่น
 8. สัตว์ในท้องถิ่น
 9. ภูมิปัญญาท้องถิ่น (จำนวน 4 คน)
 10. แหล่งน้ำในท้องถิ่น (จำนวน 4 ที่)

จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลทั้งสิ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คนในชุมชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีร่วมถึงพี่ผู้นำชุมชนทุกๆหมู่บ้าน พี่ อสม. ของตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ให้ข้อมูลทุกอย่างถึงแม้ทางทีมงานไม่สามารถลงพื้นที่ได้ทั้งหมด แต่ก็สามารถโทรประสานเป็นการโทรติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์มือถือและพบว่า ผู้ที่ย้ายกลับบ้าน เนื่องจากสถานการณ์โควิด (จำนวนผู้ที่ย้ายกลับบ้าน 19 คน) ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด มีบางครอบครัวที่อพยพกลับมาและมีอาชีพทำในช่วงที่ได้รับผลกระทบ แต่บางครอบครัว หรือบางคนกลับมาแล้วไม่มีงานทำหรืออาชีพสำรองและต้องการความช่วยเหลือตามแบบสำรวจที่ทำการสำรวจข้อมูล ในด้านร้านอาหารถือได้ว่าได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันโดยเฉพาะลูกค้าที่ไม่สามารถมานั่งได้จำนวนมากๆและมีการไม่ออกจากพื้นที่ของบ้านตัวเองเพื่อความปลอดภัยในสถานการณ์โควิดร้านค้าบางร้านต้องปรับมาเป็นการบริการแบบส่งอาหารและมีมาตรการในการป้องกันโรค ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ส่วนในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพืช สัตว์ หรือการเกษตร สามารประคับประคองตัวเองและหันมาใช้เครื่องทุ่นแรงในการทำงาน

จากการที่ข้าพเจ้าได้ลงพื้นที่สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลแบบฟอร์มสอบถาม 06 ทำให้ข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูลและในการประกอบอาชีพต่างๆ ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการที่จะทำให้สามารถอยู่ได้ในสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาด การวางแผนในทุกๆด้านมีความจำเป็นในทุกๆอาชีพอีกทั้งยังทราบถึงข้อมูลที่ควรได้รับการช่วยเหลือให้กับเกษตรกรคือแหล่งน้ำเพราะถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนยังถือว่ามีไม่เพียงพอสำหรับชุมชน และการสนับสนุนให้มีการประกอบอาชีพเสริมของชาวบ้านยังมีน้อย และสุดท้ายมีความภูมิใจที่ได้เป็นผู้เก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและได้เรียนรู้การทำงานที่ต้องเข้าถึงชุมชน เรียนรู้การประกอบอาชีพถือว่าเป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งที่สามารถนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคตได้เป็นอย่างดี

อื่นๆ

เมนู