สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวดลพร ท่าประโคน ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะ

 

ฉันได้รับหน้าที่คีย์ข้อมูล แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน จำนวน 691 ชุด และ แบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับกับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จำนวน 589 ชุดค่ะ

แบบฟอร์ม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลครัวเรือนและชุมชน  ได้สอบถามเกี่ยวกับ

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ อายุ ฯลฯ
  2. ภาวะด้านเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน เช่น ด้านวิถีการผลิต ภาวะด้านรายได้ของครัวเรือน ภาวะด้านรายจ่าย ภาวะหนี้สิน ฯลฯ
  3. ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมของชุมชน เช่น อัตลักษณ์ของชุมชน ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ
  4. ข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของชุมชน เช่น แหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ส่วนร่วมในด้านการท่องเที่ยว การจัดการด้านการท่องเที่ยว
  5. สภาพและความต้องการของชุมชน

แบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโรคโควิด-19  ได้สอบถามเกี่ยวกับ

1.ข้อมูลทั่วไป เช่น เพศ ระดับการศึกษา ฯลฯ

2.แบบสอบถามเพื่อประเมินความเสี่ยงจากพฤติกรรม

3.แบบสอบถามความเข้าใจเกี่ยวกับโรคโควิด-19

4.แบบสอบถามความรู้สึกหรือการรับรู้ที่เกิดขึ้นหลังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

5.ผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต และมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ของภาครัฐ เช่นการปิดห้างสรรพสินค้า การปิดสถานศึกษา การกำหนดระยะเวลาการออกนอกเคหะสถานที่ (การเคอร์ฟิว)

และได้ทำพิมพ์พิกัดของบ้านแต่ละหลัง

อื่นๆ

เมนู