ข้าพเจ้า นางสาวศรัณยา เปล่งรัศมี เป็นผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง ในการดำเนินงานของเดือนมีนาคม

วันที่ 6 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าและ เจ้าหน้าที่ดำเนินงานท่านอื่นได้ทำการลงพื้นที่ในหมู่ 5 บ้านหนองแขม ช่วงเวลา09.00-16.00 .

วันที่ 7 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานท่านอื่นได้ทำการลงพื้นที่ในหมู่ 6 บ้านระโยงใหญ่ ช่วงเวลา09.00-12.00 .

วันที่ 9 มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานท่านอื่นได้ทำการลงพื้นที่ในหมู่ 17 บ้านป่าบุ ช่วงเวลา 13.00-16.00 .

วันที่ 12-13มีนาคม 2564 ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานท่านอื่นได้ทำการลงพื้นที่ในหมู่ 10 และ13 บ้านตระเสก และบ้านสำโรง ช่วงเวลา 09.00-12.00 . โดยที่ข้าพเจ้ากล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูล 01 แบบสอบถามข้อมูลบุคคลครัวเรือนและชุมชนและ 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบโควิด-19 วันที่ 11 มีนาคม2564 ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานบางท่านได้เข้าประชุมเพื่อปรึกษากระบวนการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และตลอดทั้งเดือนข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานท่านอื่นได้ทำการลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลของหมู่บ้านอื่นๆให้ได้มากที่สุดต่อไป

อื่นๆ

เมนู