ข้าพเจ้า นางสาวสุพัตรา พยุงกลาง บัณฑิตจบใหม่ (กพร.)

สืบเนื่องด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อจ้างงานประชาชน นักศึกษา และบัณฑิตจบใหม่ ที่ได้รับผลกกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการสร้างรายได้ และเป็นการพัฒนาท้องถิ่นไปพร้อมกัน ซึ่งข้าพเจ้าก็ได้รับการคัดเลือกเข้ามาปฏิบัติงาน ประเภทบัณฑิตจบใหม่

เนื่องด้วยข้าพเจ้าได้รับการคัดเลือกในประเภทบัณฑิตจบใหม่ และเป็นประเภท กพร. จึงได้ปฏิบัติงานในหน่วยงานราชการ โดยหน่วยงานราชการที่ข้าพเจ้าได้เข้ามาปฏิบัติงานคือ สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สาขากระสัง โดยมีหน้าที่การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ดิน การนำเข้าภาพลักษณ์เอกสารที่ดิน การนำเข้าสารบบที่ดิน การตรวจสอบรูปแปลงที่ดิน และบันทึกข้อมูลต่างๆ  รวมไปถึงภาระหน้าที่ต่างๆ ที่ทางหน่วยงานมอบหมายเป็นกรณีพิเศษ

ในส่วนของการปฏิบัติงานนั้น เริ่มจากข้าพเจ้าก็ได้เข้ารายงานตัวกับสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์สาขากระสังเพื่อเข้าปฏิบัติงานและต่อมาได้รับมอบหมายให้ทำการพิมพ์โฉนดที่ดิน การหาสารบบที่ดิน การเก็บข้อมูลเข้าระบบ ซึ่งการทำงานต่างๆ ก็มีพี่ๆสำนักงานที่ดิน สาขากระสัง ให้คำแนะนำ ซึ่งข้าพเจ้าก็จะนำคำแนะนำนั้นมาพัฒนาตนเองให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

อื่นๆ

เมนู