ข้าพเจ้า นางสาวภัทราภรณ์ นาแซง ผู้ถูกจ้างงาน ตำบลหนองบัวอำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทนักศึกษา

ในเดือนมิถุนายนผู้ถูกจ้างงานได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบ และดูความพร้อมในการรับมือกับโรคโควิด19 ในตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ และแจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนที่เข้ามาเลือกซื้อของในตลาด

ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัย มีการเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสม และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

 

 

อื่นๆ

เมนู