บทความรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ข้าพเจ้านางสาวศรัณยา เปล่งรัศมี ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง

ในการดำเนินงานของเดือนพฤษภาคม 2564 นั้นเป็นการประชุมทีมวางแผนการดำเดินงานและแจกแจงรายละเอียดเกี่ยวกับการลงพื้นที่ปักหมุดข้อมูลลงในระบบ และข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่เพื่อทำการปักหมุดตามจุดสำคัญต่างๆภายในเขตพื้นที่ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจุดสำคัญต่างๆ ในที่นี้กล่าวคือ การเกษตรในท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบในการทำการเกษตรในท้องถิ่น ที่พักหรือโรงแรมในท้องถิ่น อาหารที่น่าสนใจประจำท้องถิ่น พืชในท้องถิ่น สัตว์ในท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งน้ำเป็นต้น ซึ่งในเดือนพฤษภาคม ข้าพเจ้าได้ทำการลงพื้นที่ปักหมุดทั้งหมด 2 หัวข้อ คือหัวข้อการเกษตรในท้องถิ่น หัวข้อที่พักหรือโรงแรมในท้องถิ่น

เนื่องด้วยสถาณการณ์ระบาดของโควิด-19 ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ดำเนินงานท่านอื่นได้ทำการสำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลในหัวข้ออื่นๆเพื่อให้สะดวกและรวดเร็วในการลงพื้นที่ในตอนต่อไป

อื่นๆ

เมนู