ผม นายชยพล เนื่องมี. ประเภท ประชาชน ต.กระสัง
หลักสูตรธนาคารน้ำใต้ดิน MS01
ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงาน และคณาจารย์ประจำหลักสูตร
ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น.
ณ ศาลาที่ทำการของ ตำบลกระสังอำเภอกระสัง จัหวัดบุรีรัมย์
กลุ่มของตำบลกระสัง ได้ขออนุญาตท่านกำนันตำบลกระสัง เพือจะมีการจัดประชุมสำหรับผู้นำชุมชนแต่ละหมู่บ้าน เพื่อชีแจงรายละเอียดในการจัดโครงการและได้ขอความร่วมมือกับผู้นำชุมชนเพื่อสอบถามปัญหาในชุมชนเพื่อจะนำมาช่วยกันพัฒนาให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม และให้ตรงจุดกับสิ่งที่ชุมชนต้องการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
ส่วนที่ได้พูดคุยก็จะเป็นผู้ใหญ่หมู่ 19. ที่ได้ ห้ข้อมูลตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยจัดไปเพื่อเป็นแบบสอบถามกับการพัฒนาชุมชนให้ตรงประเด็น

 

อื่นๆ

เมนู