ประจำเดือน มีนาคม 2564
โดยนายศักดิ์ชาญ โกบรัมย์

การปฏิบัติงานงานในเดือน มีนาคม 2564 นี้กระผมและทีมีงานได้ลงพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อทำการลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลตาม แบบฟอร์ม01 แบบสอบถามข้อมูลบุคคล ครัวเรือนและชุมชนและแบบฟอร์ม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับ โควิด-19 ซึ่งได้ลงพื้นที่ หมู่3 บ้านสวนใหม่ หมู่5บ้านหนองแขม หมู่6บ้านระโยง และหมู่17 บ้านป่าบุ โดยในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลสำรวจครัวเรือนของแต่ละในหมู่บ้านนั้นพบว่าผู้ที่อาศัยอยู่ในแต่ละชุมชนจะเป็นวัย 50 ปีขึ้น และเป็นผู้สูงอายุทุกชุมชนที่กระผมได้ลงพื้นที่ส่วนมากจะมีอาบีพทำนาและเลี้ยงสัตว์

 

อื่นๆ

เมนู