1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
  4. สำรวจข้อมูลพื้นฐานและความเข้าใจในโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม

สำรวจข้อมูลพื้นฐานและความเข้าใจในโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนมีนาคม

         ข้าพเจ้านางสาวกุลตลา  โพธิ์ขาว ผู้รับจ้างงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) และคณะได้มีการลงพื้นที่พบผู้นำชุมชนและชาวบ้าน โดยในเดือนมีนาคมได้เข้าไปยังพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลชุมชน ตำบลบ้านปรือในหมู่บ้านตาสะดำน้อย หมู่บ้านตาสะดำใหญ่ หมู่บ้านระกาใต้ หมู่บ้านเพชรและหมู่บ้านสระตะเคียน ในส่วนของข้อมูลครัวเรือนชุมชนและโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พบว่าหลังจากที่สถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 ระบาดทำให้วิถีชีวิตของผู้คนในหมู่บ้านเปลี่ยนไปทั้งเรื่องการเดินทาง รายได้ ความเป็นอยู่ การดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ประชากรเกิดความวิตกกังวลใจเป็นอย่างมากแต่ประชากรก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในมาตรการการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของรัฐบาลที่มีให้ เช่นการกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ หลีกเลี่ยงแหล่งชุมชนแออัดและการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงเป็นต้น อีกทั้งยังพบอีกว่าประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือ ทำนา เลี้ยงสัตว์ และรายได้ส่วนใหญ่มาจากการทำการเกษตรกรรมในครัวเรือน จึงทำให้เกิดความจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำเป็นอย่างมาก เนื่องจากต้องนำมาเพื่อใช้อุปโภคบริโภคและการเกษตร แต่ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการการใช้น้ำของประชากรในชุมชน

ซึ่งผู้สำรวจข้อมูลจะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปัญหาเหล่านี้ เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือแก่ชุมชนในลำดับต่อไป และนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม นำมาสังเคราะห์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนที่ได้รับผิดชอบตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัดต่อไป

โดยได้พูดคุยกับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน และประชากรในพื้นที่ซึ่งได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าได้สอบถามข้อมูลตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มาอย่างละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

ในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลาง เพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการในลำดับต่อไป

   

 

 

อื่นๆ

เมนู