การปฏิบัติงาน โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย

ดิฉัน นางสาวณิชชยา ดาราย้อย ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

– การปฏิบัติงานในเดือนพฤษภาคม 2564 ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 10 และ บ้านโชค หมู่ที่ 15

4 พฤษภาคม 2564 ดิฉันได้ลงพื้นที่สำรวจหมู่บ้าน พบว่า หมู่บ้านทั้ง 2 หมู่ มีน้ำประปาใช้อย่างเดียวไม่มีแหล่งน้ำอื่น และเวลาแล้งก็แล้ง เวลาฝนตกบางบริเวณก็จะมีน้ำขัง


13 พฤษภาคม 2564 ดิฉันและทีมงาน นำโดยท่านคณะบดีได้ลงพื้นที่จัดประชุมพบปะกับประชาชนและผู้นำชุมชนเพื่อพูดคุยและอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำโครงการธนาคารใต้น้ำให้กับประชาชนและผู้นำชุมชนได้ทราบ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี


– นอกจากนั้น พวกเราทีมงานได้จัดทำแบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้น้ำของแต่ละหลังคาเรือนโดยแบบสอบถามนี้จะเป็นการสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการใช้น้ำและบริเวณที่มีน้ำขังของแต่ละหลังคาเรือน เพื่อจะใช้นำไปวิเคราะห์หาพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน  เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ และพัฒนาที่ยั่งยืนตามศาสตร์ของพระราชาในลำดับต่อไป

พฤษภาคม 2564

อื่นๆ

เมนู