ข้าพเจ้า นาย ธีรภัทร์  จรเข้ ประเภท นักศึกษา ต.หนองบัว  อ.ปะคำ  จ.บุรีรัมย์
ในวันที่6-7 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.00 น.   ณ  ตำบลหนองบัว  อ.ปะคำ  จังหวัด บุรีรัมย์

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่  หมู่ที่4 บ้านบ่อทอง  ต.หนองบัว  อ.ปะคำ  โดยมีทั้งหมด218 ครัวเรือนเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ
เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
จึงขอความกรุณาผู้ตอบแบบฟอร์มสอบถามได้ให้ข้อมูลที่เป็นจริงและตอบคำถามทุกคำถามเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนตามเป้าหมาย

ข้าพเจ้าได้เข้าไปสอบถามผู้ใหญ่บ้าน กฤต คงเครือ ในหมู่ที่4 บ้านบ่อทอง ต.หนองบัว  อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์
เเละได้พูดคุยกับผู้คนในหมู่บ้านซึ่งเป็นผู้คนในพื้นที่อยู่อาศัยและทำมาหากิน มาเป็นระยะเวลาหลายปี หลังจากที่ได้พูดคุย และซักถามถึงความเป็นอยู่และความเป็นมาของหมู่บ้านแล้วข้าพเจ้าได้ซักถามข้อมูลอย่างละเอียดตามแบบสอบถามที่ทางส่วนกลางให้มาและได้ให้ข้อมูลแก่ข้าพเจ้า รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้  แบบฟอร์ม01 สำรวจข้อมูลพบว่าการประกอบอาชีพส่วนใหญ่ในชุมชนมีอาชีพเกษตรกรรม เช่น ปลูกมันสำปะหลัง ปลูกอ้อย เเละ ปลูกข้าวเพื่อจัดจำหน่าย โดยเป็นพ่อค้าคนกลางเอง ส่วนด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนมีการพัฒนา น้ำหม่อนเบอรรี่  เเละ ลูกหยีกวน ฯลฯ เเละในบริเวณหมู่บ้านมีร้านค้า 5 ร้านในการนี้ข้าพเจ้าจะนำข้อมูลดังกล่าวส่งต่อส่วนกลางเพื่อทำการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติและเพื่อเขียนเรียบเรียงในเชิงวิชาการ

ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน กฤต คงเครือเป็นอย่างมากครับที่ต้อนรับคณะสำรวจเป็นอย่างดี

 

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู