ข้าพเจ้า นายวรพจน์ คำใจ และทีมงานได้ลงพื้นที่บ้านหนองน้ำขุ่น ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจะนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเพื่อยกระดับเศรษฐกิจตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ

หมู่บ้านหนองน้ำขุ่น ตำบลหนองบัว อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหมู่บ้านที่รวมสถานที่สำคัญๆของตำบลไว้ก็ว่าได้ เพราะด้วยทำเลที่ตั้งค่อนข้างเป็นประโยชน์ต่อตำบล เช่น ประปาของบ้านหนองน้ำขุ่น จะเป็นจุดกระจายน้ำให้หมู่บ้านที่ขาดแคลน เพราะสระน้ำของบ้านหนองน้ำขุ่นจะติดกันกับคลองส่งน้ำของฝายปะคำ จึงมีน้ำไว้ใช้ตลอดปี และสามารถแบ่งไปให้บ้านอื่นๆใช้ได้อีกด้วย

และที่สำคัญไปกว่านั้น ในพื้นที่ของบ้านหนองน้ำขุ่นยังมี โรงงานรับซื้อมันสัมปะหลังขนาดกลาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองบัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว ตั้งอยู่บนพื้นที่บ้านหนองน้ำขุ่นอีกด้วย

อื่นๆ

เมนู