1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
  4. สำรวจข้อมูลพื้นฐานประชากรเเละผู้ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019ตำบลบ้านปรือประจำเดือนเมษายน

สำรวจข้อมูลพื้นฐานประชากรเเละผู้ได้รับผลกระทบจากการเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019ตำบลบ้านปรือประจำเดือนเมษายน

     ข้าพเจ้านายจิรวัฒน์ คงเครือ ผู้รับจ้างงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ) และคณะได้มีการลงพื้นที่พบผู้นำชุมชน ชาวบ้านโดยในเดือนเมษายนนี้ได้เข้าไปยังพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลชุมชนตำบลบ้านปรือในส่วนของหมู่บ้านกะนังหมู่บ้านปรือเเละหมู่บ้านสมบูรณ์ การสำรวจข้อมูลประชากรเเละผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ในเดือนนี้อาจมีความยากลำบากอยู่บ้างเนื่องจากการเเพร่ระบาดระลอกที่ 3 ของไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างรวดเร็วเเละยังเเพร่กระจายไปทั่วไปประเทศ มีจังหวัดที่เป็นพื้นที่ เสี่ยงถึง 43 จังหวัดร่วมถึงจังหวัดบุรีรัมย์อีกด้วย (อ้างอิงข้อมูลจาก ศบค.มท. 14 เมษายน 2564 21.00 น. ) จึงทำให้ต้องมีมาตรการป้องกันโคโรน่า 2019 อย่างเข้มงวดโดยก่อนลงพื้นที่ได้ประสานงานกับ อสม.ประจำหมู่บ้านเพื่อช่วยในการดูเเลประชาชนที่เข้ามาให้ข้อมูล ประชาชนเเละเจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

   

     เนื่องจากประชากรอยู่ในพื้นที่ชนบทส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จึงไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากการเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 เหมือนประกรที่อยู่ในชุมชนเมือง เเต่ความวิตกกังวลใจ ก็เกิดขึ้นอย่างมากต่อผู้คนในชุมเพราะการระบาดหนักในครั้งนี้ข้าพเจ้าเองได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 เเก่ประชาชนในชุมชนไปพอสังเขป ก็พอทำให้ประชาชนในพื้นที่ลดวามกังวลใจลงไปบ้าง เเต่ความกังวลใจเเละปัญาหลักของชุมชนอาจไม่ใช่การเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 เเต่กลับเป็นปัญหาภัยเเล้งในการขาดในน้ำทำการเกษตร ผู้ดำเนินงานจึงเห็นว่าควรจัดมีโครงการเข้าช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรโดยด่วนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยเเล้งในครั้งนี้

 

     ซึ้งผู้ดำเนินงานจะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปัญหาเหลานี้เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือในลำดับต่อไปแก่ชุมชนโดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำมาสังเคราะห์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนที่ได้รับผิดชอบตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัดต่อไป

 

 

อื่นๆ

เมนู