ข้าพเจ้านางสาวพรปวีณ์ กิรัมย์ ผู้รับจ้างงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน ตำบลบ้านปรือ

อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ในเดือนเมษายนนี้ได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลชุมชนตำบลบ้านปรือซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้จะเป็นการลงพื้นที่ของหมู่บ้านกะนังหมู่บ้านปรือเเละหมู่บ้านสมบูรณ์ การสำรวจข้อมูลประชากรเเละผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า 2019 ในเดือนนี้ถือได้ว่ามีความยากลำบากอยู่บ้างเนื่องจากการเเพร่ระบาดรของไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างรวดเร็วเเละยังเเพร่กระจายไปทั่วไปประเทศ จึงทำให้ต้องมีมาตรการป้องกันโคโรน่า 2019 อย่างเข้มงวดโดยก่อนลงพื้นที่ได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนประจำหมู่บ้านเพื่อช่วยในการดูเเลประชาชนที่เข้ามาให้ข้อมูล ประชาชนเเละเจ้าหน้าที่ประจำหมู่บ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี เนื่องจากประชากรอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร จึงไม่ได้รับผลกระทบมากนักจากการเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 เหมือนประกรที่อยู่ในชุมชนเมือง เเต่ความวิตกกังวลใจ ก็เกิดขึ้นอย่างมากต่อผู้คนในชุมเพราะการระบาดหนักในครั้งนี้ข้าพเจ้าเองได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 เเก่ประชาชนในชุมชนไปพอสังเขป ก็พอทำให้ประชาชนในพื้นที่ลดวามกังวลใจลงไปบ้าง เเต่ความกังวลใจเเละปัญาหลักของชุมชนอาจไม่ใช่การเเพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 เเต่กลับเป็นปัญหาภัยเเล้งในการขาดในน้ำทำการเกษตร ผู้ดำเนินงานจึงเห็นว่าควรจัดมีโครงการเข้าช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรโดยด่วนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยเเล้งในครั้งนี้

ซึ่งในการเก็บข้อมูลในครั้งนี้ผู้ดำเนินงานจะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปัญหาเหล่านี้เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือในลำดับต่อไปให้แก่ประชาชนในชุมชนโดยนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชนที่ได้รับผิดชอบตามกลุ่มเป้าหมายทั้ง 16 ตัวชี้วัดต่อไป ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่ก่อให่เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ต่อไป

   

อื่นๆ

เมนู