1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS04 - ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์
  4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ มหาวิทยาลัยสู่ตำบล เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเจนจิรา กะสมรัมย์ (นักศึกษา) ผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัยพื้นที่ตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์คณะปฏิบัติงานทั้งหมดจำนวน 18 คนประกอบด้วยประชาชน 5 คนบัณฑิตจบใหม่จำนวน 8 คนและนักศึกษาจำนวน 5 คนและแบ่งกลุ่มปฏิบัติงานโดยกลุ่มดิฉันมีรายชื่อดังนี้

ขณะปฏิบัติงาน
1 นายเกรียงศักดิ์ ศรีคูณ
2 นางสาวเจนจิรา กะสมรัมย์
3.นางสาวนฤมล เกรัมย์
4.นางสาวภัทราวดี เตียนไธสง
5.นางสาวอภิญญา คลีกร

โดยกลุ่มดิฉันได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่เพื่อสอบถามจำนวน 5 หมู่บ้าน 573 ครัวเรือนแบ่งเป็น
1. บ้านหนองขามหมู่ 7 / 184 หลังคาเรือน
2. บ้านสวายจีกหมู่ 2 /176 หลังคาเรือน
3. บ้านโคกพ่วนหมู่ 12 /113 หลังคาเรือน
4. บ้านหนองพลวงหมู่ 6 /96 หลังคาเรือน
5. บ้านใหม่หมู่ 4 /104 หลังคาเรือน

ดิฉันและคณะได้ลงพื้นที่สำรวจครัวเรือน โดยมีแบบสอบถาม 1 ชุดประกอบด้วยแบบสอบถาม 01 แบบสอบถามข้อมูลระดับบุคคลและครัวเรือนและชุมชนและแบบสอบถาม 02 แบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด 19 จากการลงพื้นที่สอบถามเบื้องต้นชาวบ้านให้การตอบรับดีมากจากการประสานงานของผู้นำชุมชนชาวบ้านให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามอย่างดีผู้นำชุมชนให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกด้านฐานข้อมูลของครัวเรือน พบว่ามีหลายครัวเรือนที่ไม่มีผู้คนอาศัยอยู่แล้ว และมีหลายครัวเรื่อนที่ห่างออกไปจากตัวหมู๋บ้าน

จากการสำรวจพบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไปและมีจำนวนหนี้สินเป็นจำนวนมากอีกทั้งยังไม่มีเงินออม ผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนส่วนมากเป็นผู้สูงอายุ  การเข้าถึงโครงการของรัฐก็ค่อนข้างยากผู้สูงอายุบางคนไม่ทราบเกี่ยวกับโรค covid-19 เพราะไม่ได้ติดตามข่าวสาร ทางคณะจึงให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคโควิด 19 ผู้ชราส่วนใหญ่มีอาชีพทอเสื่อกกเพื่อใช้ในชุมชนและจำหน่ายในชุมชนเท่านั้น สิ่งที่ฉันประทับใจในการลงชุมชนครั้งนี้คือชาวบ้านให้ความร่วมมือดีมากชาวบ้านอัธยาศัยดีและอีกหนึ่งอย่างที่น่าชื่นชมคือในหมู่บ้านสะอาดมากมีขยะในชุมชนน้อยมากเป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่และคนในชุมชนก็อัธยาศัยดีทำให้ชุมชนนี้เป็นชุมชนที่น่าอยู่ คนในชุมชนยังอยากมีอาชีพที่สามารถทำได้ในชุมชนโดยที่ไม่ต้องออกไปหางานทำข้างนอกห่างไกลจากครอบครัว

                           

 

 

อื่นๆ

เมนู