ดิฉันนางสาวดลพร ท่าประโคน ลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ดิฉัน ทีมงาน และอาจารย์ ได้ทำการลงพื้นที่ในการจัดอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากภูมิปัญญาท้องถิ่นบนวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างจุดเด่นของผลิตภัณฑ์และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

ดิฉัน ได้ทำหน้าที่ ในการทำหนังสือขอเชิญอบรม หนังสือเรียนเชิญนายกเป็นประธานในการเปิดโครงการ หนังสือขอใช้ห้องประชุม และจัดเบรคให้กับผู้มาอบรม และแจกอุปกรณเกี่ยวกับการอบรม

อื่นๆ

เมนู