การนำเสนอโครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์

โดย นายชนะพล ผินสู่ โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ MS06

ตำบลโคกมะม่วง เป็นอีกหนึ่งของอำเภอประคำที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการทำเกษตรกรรม หรือ ทำไร่ ซึ่งจะมีผลผลิตหมุนเวียนตลอดทั้งปี ถือว่าสร้างรายได้ ได้อยู่ตลอดเวลาแต่ปัญหาก็คือพอมีผลผลิตมากจึงทำให้ราคาของผลผลิตตกต่ำ หรือตลาดไม่รองรับสินค้านั้นเอง บางครั้งจึงอาจส่งผลให้ผลผลิตเน่าเสียหรือจำหน่ายไม่ได้ราคาตามที่ควร

ในการปฏิบัติงานจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลและการสำรวจชุมชนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนเมษายน ผู้ปฏิบัติงานได้นำข้อมูลของชุมชนมา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และแลกเปลี่ยนความคิดกับทีมผู้ปฏิบัติงานจึงได้นำเอาโครงการการแปรรูปสินค้า เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเติมให้กับชุมชน ซึ่งมีผลผลิตดังต่อไปนี้

1.โครงการแปรรูปข้าวโพด

2.โครงการแปรรูปลำไย

3.โครงการแปรรูปขนุน

4.โครงการแปรรูปปราร้า

5.โครงการแปลรูปเสื่อกก

6.โครงการแปรรูปเห็ด

ซึ่งตามโครงการที่เลือกตามมานี้ล้วนเป็นผลผลิตของชาวชุมชนโคกมะม่วงและได้ทำได้นำดสนอกลุ่มผู้นำชุมชนและตัวแทนหมู่บ้านเพื่อเลือโครงการการแปรรูปของชุนชมต่อไปและส่งเสริมให้เป็นผลิตภัฑณ์ที่ขึ้นชื่อของชุมชนต่อไป ตลอดจนการหากลุ่มผู้ยากจนหรือกลุ่มที่สนใจสร้างรายได้เสริมในการเข้าร่วมโครงการ

 

อื่นๆ

เมนู