1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 : เก็บข้อมูลที่ได้รับมอบหมายในหัวข้อพืชและผลไม้ในตำบลลำดวน,ประชุมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน 2564

MS02 : เก็บข้อมูลที่ได้รับมอบหมายในหัวข้อพืชและผลไม้ในตำบลลำดวน,ประชุมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำเดือนกันยายน 2564

กระผม นายสุขสันต์ นิรัยรัมย์ ประเภทประชาชน ผู้ปฏิบัติงานตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ  1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย จากมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด 20 คน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.ประเภทบัณฑิต 2.ประเภทนักศึกษา 3.ประเภทประชาชน โดยมีคณะอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ 4 คน นำทีมโดยอาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง

การปฏิบัติงาน ประจำเดือน กันยายน 

1.การสำรวจพืชผลทางการเกษตรและผลไม้ในท้องถิ่นตามฤดูกาล  การสำรวจพื้นและผลไม้ต่างๆในตำบลลำดวน อาจารย์ได้แบ่งทีมออกเป็น 2 ทีม ซึ่งแต่ละทีมจะได้หัวข้อที่แตกต่างกัน ได้แก่ ทีมที่ 1 จะได้หัวข้อการสำรวจขนมท้องถิ่นในตำบลลำดวน ทีมที่ 2 จะได้หัวข้อการสำรวจพืชและผลไม้ในตำบลลำดวน  ซึ่งกระผมได้ออกพื้นที่สำรวจในตำบลลำดวนแล้วพบว่า ในแต่ละเดือนจะมีพืชและผลไม้ที่ออกผลแตกต่างกันออกไป

 

2.ประชุมรวบรวมข้อมูลที่สำรวจ ที มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  นำข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาเขียนนำเสนอกับทีมผู้ปฏิบัติงานซึ่งมีทั้งหมด 4 หัวข้อ  ได้แก่ -อาหารพื้นถิ่นในตำบลลำดวน  -ประเพณีประจำปี   -ขนมในตำบลลำดวน  -พืชและผลไม้ ซึ่งแต่ละหัวข้อได้แบ่งหน้าที่ในการเขียนและนำเสนอ

   

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู