ข้าพเจ้านางสาวอทิติยา นครไชย ประเภทนักศึกษา ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เดือนตุลาคม   2564 ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจแบบบูรณาการ

ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ วางแผนลงพื้นที่อย่างถูกต้องตามมาตรการเนื่องจากสถานการ์ณโควิด-19 ในชุมชนและหมู่บ้าน และได้ทราบถึงประโยชน์ข้อดีข้อเสียในการทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งในครัวเรือน

ข้าพเจ้าได้ทราบถึงความเป็นอยู่ของครัวเรือนและสภาพดินและสิ่งแวดล้อมของชุมชน จึงได้ลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดิน

ข้าพเจ้าต้องขอขอบคุณอาจารย์และเจ้าหน้าตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ที่ทำให้งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

อื่นๆ

เมนู