การแปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าจากขยะประเภทกระป๋องเครื่องดื่มและกล่องนม

หลักสูตร การบริหารจัดการขยะและการเพิ่มมูลค่าเพื่อสร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชนตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉัน นางสาวชุติมา นามวิเศษ ประเภท บัณฑิตจบใหม่ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน พร้อมทีมงาน ในเดือนตุลาคม 2564

การนำเอาขยะประเภทกระป๋องและกล่องนม เป็นการนำขยะมาใช้ประโยชน์สูงสุด ลดปริมาณขยะที่จะต้องนำไปกำจัด รวมถึงสามาถนำมาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ เครื่องใช้ในครัวเรือน ลดรายจ่ายในการซื้อสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่จำเป็น สร้างเป็นอาชีพหลัก หรืออาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนหรือชุมชนได้

การทำกระเป๋าจากกระป๋องและกล่องนม

อุปกรณ์

1) กระป๋อง และ กล่องนม

2) กรรไกร

3) คัตเตอร์

4) กระดาษแข็ง

5) กาวน์ยาง

6) ลวดถัก

7) อุปกรณ์เจาะรู

8) สายกระเป๋า

9) เสื่อน้ำมัน หรือหนังเทียม

วิธีการทำ

1) วัดขนาดเสื่อน้ำมัน กระดาษแข็ง ตามขนาดกระเป๋าที่เราต้องการ

2) นำเสื่อน้ำมัน กระดาษแข็ง กระป๋อง และกล่องนม มาตัดตามขนาดที่เราต้องการ และเจาะรูรอบ ๆ ในระยะห่างที่เท่ากัน

3) นำกระป๋อง และกล่องนม มาติดกาวลงบนเสื่อน้ำมัน และกระดาษแข็ง

4) ขึ้นรูปกระเป๋า โดยนำเอากระป๋อง และกล่องนม ที่ติดกาวลงบนเสื่อน้ำมัน และกระดาษแข็งแล้ว มาถักตามรูที่เจาะไว้ด้วยลวดถัก

5) เมื่อถักตามแบบกระเป๋าเสร็จแล้ว ก็จะเก็บมุมที่จะทำให้บาดมือ เพื่อความสวยงาม

6) ติดสายกระเป๋าที่เราเตรียมไว้

ประโยชน์จากกระเป๋ากล่องนมและกระป๋อง

1) เป็นการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์

2) สามารถประดิษฐ์สิ่งของ เครื่องใช้เองได้ ทำให้ประหยัด

3) สามารถสร้างเป็นอาชีพ และมีรายได้พิ่มขึ้นจากการนำผลิตภัณฑ์ไปขาย

Tags: , , , , ,

อื่นๆ

เมนู