1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS02 - ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง
  4. MS02 : จัดอบรมกิจกรรมทำพวงกุญแจจากเศษผ้าไหม ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

MS02 : จัดอบรมกิจกรรมทำพวงกุญแจจากเศษผ้าไหม ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

ข้าพเจ้านางสาวหริญรัญชนา พินัยรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ MS02 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายรายได้ในตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้แก่ อาจารย์ปิติวรรณ ฝ้ายโคกสูง อาจารย์วณิชา แผลงรักษา อาจารย์ปัทมาวดี วงษ์เกิด และดร.วิษณุ  ปัญญายงค์

การปฏิบัติงานลงพื้นที่ดำเนินโครงการประจำเดือนตุลาคม

ข้าพเจ้าและทีมงานได้ลงพื้นที่ “ทำผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าไหม” จากโปรตีนไหมแท้ ​ สกัดจากหัวไหม​ 100% ธรรมชาติสร้างสรรค์​ผลิตภัณฑ์น้ำยาซักผ้าไหมจากเส้นไหม การใช้โปรตีนไหมแท้ปลอดภัยไม่มีสารอันตราย สรรพคุณดีต่อเนื้อผ้า เพื่อช่วยถนอมใยผ้า ยืดอายุของผ้าไหม ให้ผ้าไหม มีสีสด สวย หอม สปริงตัว สามารถซ่อมแซมเส้นใยผ้า คืนความนุ่นของผ้า เพื่อต่อยอดและส่งเสริมให้ชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

ลงพื้นที่สำรวจสอบถามประวัติของชุมชนทั้ง 18  หมู่บ้านของตำบลลำดวน  อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์  พบว่า แต่ล่ะหมู่บ้านมีประวัติความเป็นมาที่แตกต่างกัน  ซึ่ง บ้านลำดวน หมู่ที่ 1 เข้ามาก่อตั้งชุมชนก่อนลำดับแรก ต่อมามีการเริ่มแยกหมู่บ้านเพราะแต่ล่ะหมู่เริ่มมีการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานเข้ามาเรื่อยๆ  มีประประชากรเพิ่มมากขึ้นจึงต้องขยายหมู่บ้านออกมาตามลำดับ  บ้านแสลงพัน บ้านหนองพลวง บ้านยาง บ้านโน่นสว่าง  บ้านแซว  บ้านกระเจา  บ้านประดู่  บ้านกระโดน  บ้านหินโคน  บ้านบุ  บ้านหนองกุ้ง  บ้านขามโคกโพธิ์  บ้านตาเหือง  บ้านหนองแช่เสา  บ้านลำดวนใต้  บ้านไทรทอง และบ้านศรีสนวน  ตำบลลำดวนเป็นตำบลที่ใหญ่มีประชากรมากมายหลากหลายอาชีพ แต่ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกร

     วันที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้าและทีมงานผู้ปฏิบัติได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการแปรรูป​  “พวงกุญแจ และ เข็มกลัดดอกลำดวน​”  จากเศษผ้า​ไหม​ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม​ เป็นสินค้าของฝาก   ที่ศูนย์ศิลปาชีพตำบลลำดวน​ อำเภอกระสัง​ จังหวัดบุรีรัมย์​  ได้รับเกียรติ โดยวิทยากรคุณสุริสา มุ่งดี  บรรยายให้ความรู้ และสอนวิธีปฏิบัติ  โดยมีตัวแทนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 7 กลุ่ม ได้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ พวงกุญแจดอกทิวลิบและเข็มกลัดดอกลำดวน  จากเศษผ้าไหม เป็นการนำเศษผ้าที่เหลือใช้มาทำเป็นพวงกุญแจและเข็มกลัด  เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าประจำตำบล เพื่อเพิ่มมูลค่า  และต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สินค้า  OTOP   เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้เพิ่มมากยิ่งขึ้น  ซึ่งทุกคนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดี

 

“วีดีโอ”

อื่นๆ

เมนู