ดิฉัน นางสาวจุฑามาศ จันตรง ประเภท บัณฑิตจบใหม่  เป็นผู้จ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อประโยชน์ทางการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01 (3)

การปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2564 ทางคณะผู้รับผิดชอบโครงการและทีมงานได้มีการจัดประชุมออนไลน์ เพื่อพูดคุยให้ทราบถึงคาบคืบหน้าของการปฏิบัติงานและติดตามการดำเนินงาน สอบถามเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นของผู้ปฏิบัติงานในทีมเพื่อให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ดิฉันและทีมงานได้มีการประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านเพื่อให้ความรู้และทราบถึงประโยชน์การทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดินและสอบทราบผู้ที่มีความประสงค์ที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินร่วมกับทีมงานของเรา

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 จึงได้มีการลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินของบ้านสีคิ้ว ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านเป็นอย่างดี ทุกคนช่วยกันขุดหลุมและเตรียมวัสดุอุปกรณ์พร้อมที่จะลงปฏิบัติภาระกิจในครั้งนี้ แต่ก็ยังไม่เสร็จทั้ง 10 หลุมที่ได้กำหนดไว้

วันที่ 7 ตุลาคม 2564 จึงได้นัดกับทีมงานมาลงพื้นที่บ้านที่คิ้วอีกครั้ง เพื่อมาปฏิบัติภาระกิจให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ทางทีมงานได้ลงสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับแบบประเมิณผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมในโครงการพื้นที่ระดับจังหวัดด้วยเครื่องมือ SROI และได้คีย์ลงระบบตามที่กำหนดไว้

การลงพื้นที่ครั้งนี้ก็ต้องมีการดูแลป้องกันตัวเองอีกเช่นกันเพื่อเป็นการไม่ประมาทจึงต้องมีการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันตัวเองในเบื้องต้นอีกด้วย

 

 

อื่นๆ

เมนู