ข้าพเจ้านางสาวเกสร อันทะผาลา ‘ ประเภทประชาชน ตำบลลำดวลอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์

เดือน ตุลาคม: เริ่มต้นงานจากการประชุมวางแผนงานแบ่งกลุ่มเพื่อแบ่งหน้าที่ลงพื้นที่

หลังจากแบ่งกลุ่มและแบ่งงานกันเรียบร้อยแล้วได้ลงพื้นที่สอบถามข้อมูลประวัติความเป็นมาของแต่ละหมู่บ้านในตำบลลำดวลรวมทั้งปราญช์ความรู้ประจำหมู่บ้าน

และในวันที่ 10 ตุลาคม 2564 ได้เข้าร่วมโครงการอบรมการทำพวงกุญแจดอกลำดวน โดยจุดประสงค์ของโครงการเพื่อพัฒนาวัสดุเหลือใช้ให้เกิดมูลค่า โดยการนำเศษผ้าไหมที่เหลือจากการตัดเย็บมาประดิษฐ์เป็นพวงกุญแจ ซึ่งในอนาคตจะสามารถจำหน่ายเป็นรายได้ให้แก่ชาวบ้านและชุมชนต่อไป

จากผลการดำเนินดังกล่าวข้าพเจ้าและทีมงานทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนในตำบลลำดวนให้มีศักยภาพยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและความเป็นอยู่ของชาวบ้านให้ดีขึ้น

 

อื่นๆ

เมนู