ข้าพเจ้านางสาวณภาภัช มารศรี ผู้ปฏิบัติงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทบัณฑิตจบใหม่ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ในวันที่ 3 ตุลาคม 2564 อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลกระสัง และผู้ปฏิบัติงาน ได้มีการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม และได้สอบถามถึงการดำเนินงานต่างๆที่ผ่านมาว่ามีปัญหาหรือพบอุปสรรคในการลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินหรือไม่ อีกทั้งอยากให้ขยายพื้นที่ในการทำธนาคารน้ำใต้ดินไปยังพื้นที่ใกล้เคียง และเน้นคัดเลือกครัวเรือนที่มีการทำการเกษตร เพื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินใกล้แปลงเกษตร เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน

11 ตุลาคม 2564 ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับพัฒนาชุมชน สาธิตวิธีการทำน้ำยาล้างจาน เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ก่อให้เกิดรายได้ให้แก่ครัวเรือน และชุมชน

การดำเนินงานของเดือนตุลาคมนั้นข้าพเจ้า และผู้ปฏิบัติงานได้ลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินเพิ่มเติมอีก 5 หลุม จากที่ก่อนหน้านั้นลงไปแล้ว 15 หลุม สำหรับครัวเรือนที่ได้รับการคัดเลือกในการทำธนาคารน้ำใต้ดินในเดือนนี้ คือ

1. นางขจรศรี สุทินรัมย์

2. นายสมพล โกติรัมย์

3. นายอมรเทพ กระสันดี

4. นางรจนา กุมรัมย์

5. นายพยับ กุมรัมย์

ตอนนี้ได้ลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำไปแล้วทั้งหมด 20 หลุม และจะทำธนาคารน้ำต่อไปเรื่อยๆ เพื่อให้ครบตามเป้าหมายที่ได้วางแผนไว้ต่อไป

อื่นๆ

เมนู