รายละเอียดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์
ประจำเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2564

           สวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวณัชชา ทะวิลา ประเภทบัณฑิตจบใุลาคมหม่ ตำบลกระสัง อำเภอกระสัง ได้เข้าปฏิบัติงานร่วมกับทีมงาน ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลอิสาน อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ดิฉันปฏิบัติงานในตำแหน่ง กพร.              ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีทีมงานในตำแหน่ง กพร. ทั้งหมด 5 คน ปฏิบัติงานในเวลาราชการจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.  โดยมีการปฏิบัติงานดังนี้

1..บันทึกข้อมูลผู้ประกันตนกรณีว่างงานลงแฟ้มข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

                     

                     

2.ส่งจดหมายเตือนถึงผู้ประกันตนให้มารับเงินประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร

 

 

 

 

3.อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ติดปัญหาขึ้นทะเบียนว่างงานในเว็บไซต์ DOE ไม่ได้ และให้คำแนะนำเรื่องการรายงานตัว

            

         

4.เข้าร่วมกิจเพื่อถ่ายรูปพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2564

       

             

 

5.จัดเก็บและจำแนกแฟ้มข้อมูลเอกสารประจำเดือนเพื่อความสะดวกเมื่อต้องการค้นหาย้อนหลัง

จากการปฏิบัติงานเข้าสู่เดือนที่ 3 ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้การทำงานเกี่ยวกับประกันสังคมมากยิ่งขึ้น มีทักษะการทำงานมากยิ่งขึ้น ขอบพระคุณไปยังพี่เจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่แนะนำแนวทางการทำงานเป็นอย่างดี ขอบพระคุณไปยังผู้ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ที่ทำให้ดิฉันได้มีโอกาสมาเรียนรู้การทำงานที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์

 

อื่นๆ

เมนู