ข้าพเจ้านางสาวเนตรนภา หมวกไธสง นักศึกษา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ในเดือนตุลาคม พวกเราผู้ปฏิบัติงานตำบลในเมือง ได้รับมอบหมายให้รีไซเคิลการแปรรูปขยะเพื่อเพิ่มมูลค่าจากขยะประเภทกระป๋องเครื่องดื่มและกล่อมนม

ซึ่งได้รับมอบหมายให้แปรรูปกลุ่มละ 7 ชิ้นงาน การแปรรูปจากกระป๋อง  5 ชิ้น การแปรรูปจากกล่องนม 2 ชิ้น ซึ่งกลุ่มของข้าพเจ้าได้ประดิษฐ์

  • เชิงเทียนจากกระป๋อง
  • โมเดลรถจากกระป๋อง
  • พวงกุญแจจากกระป๋อง
  • กล่องเก็บเอกสารจากกระป๋อง
  • กระถางต้นไม้จากกระป๋อง
  • และกระเป๋าจากกล่องนม

ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ทำให้ทำงานเสร็จอย่างรวดเร็วในเวลาที่กำหนด โดยร่วมกันประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต่าง ด้วยความสามัคคี มีการแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบในการทำงานอย่างเป็นระเบียบแบบแผน จากการร่วมมือกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ได้ช่วยเพิ่มทักษะในการทำงานร่วมกันของผู้คนภายในหลักสูตร และสามารถนำไปถ่ายทอดความรู้ให้แก่คนในชุมชนเพื่อสร้างรายได้อีกด้วย

https://youtu.be/m-g1DOnXJcM

อื่นๆ

เมนู