โครงการยกระดับเศรษกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาลัย จัดทำโดยนางสาวณิชชยา ดาราย้อย ประเภท บัณฑิตจบใหม่ เป็นผู้รับจ้างงานของตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน MS01(3)

การปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2564

หลังจากทำการสำรวจพื้นที่เมื่อเดือนกันยายน 64 ที่ผ่านมา ก่อนลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินได้มีการจัดประชุมทีมนำโดยท่านคณบดีและผู้ดูแลประจำตำบล เนื่องจากอยู่ภายใต้มาตรการการควบคุมดูแลของโรคโควิด-19 ทางผู้ดูแลได้จัดประชุมผ่านทาง Google Meet ได้มีการชี้แจงถึงรายละเอียดต่างๆของการปฏิบัติงานและกำหนดเป้าหมายการทำธนาคารน้ำใต้ดินของแต่ละเดือน รวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับปัญหา-อุปสรรค ในระหว่างการปฏิบัติงาน

1 – 5 ตุลาคม 64 พวกเราทีมงานได้ลงพื้นที่หาวัสดุเสริมเพิ่มเติมเพื่อเตรียมพร้อมไว้สำหรับการทำธนาคารน้ำใต้ดิน ได้แก่ ขวดพลาสติก ขวดแก้ว ยางรถยนต์ เศษอิฐ เศษปูน เป็นต้น

6 – 10 ตุลาคม 64 ดิฉันและทีมงานได้ลงพื้นที่ดูแลการขุดบ่อเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและรูปแบบที่กำหนดไว้

11- 20 ตุลาคม 64 พวกเราทีมงานได้ลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดิน ณ บ้านสีคิ้ว หมู่ที่ 18 โดยไ้ด้แบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่มย่อย เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน โดยเป้าหมายในการทำธนาคารน้ำใต้ดินเดือนนี้มีจำนวนทั้งหมด 10 บ่อ ซึ่งหลังจากทำธนาคารน้ำใต้ดินเสร็จพวกเราทีมงานยังได้สาธิตและให้ความรู้ เกี่ยวกับการสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้แก่ชาวบ้านได้รับรู้ถึงประโยชน์ที่แท้จริง เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนต่อไป

เดือนตุลาคม 2564

อื่นๆ

เมนู