ข้าพเจ้านางสาวอรจิรา นามเขต ประเภทนักศึกษา ตำบลลำดวน  หลักสูตร:  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายได้ในตำบล MS02  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร ในเดือนตุลาคม  2564 เวลา  ณ. ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ลงพื้นที่ปฏิบัติงานภายในเดือนตุลาคม ณ ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ โครงการเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวทยาลัย จากมหาลัยสู่ตำบล

โดยดิฉันและผู้ร่วมปฏิบัติงานได้ร่วมกันลงพื้นที่บริเวณเขตรับผิดชอบในตำบลลำดวน  ซึ่งในพื้นที่ตำบลลำดวนส่วนใหญ่เป็นชุมชนของชาวเขมร ดิฉันได้ร่วมร้องเพลงกันตรึมเนื้อหาเกี่ยวกับวันโฎนตา ซึ่งเป็นประเพณีวัฒนธรรมของชาวเขมร เพื่อถ่ายวีดีโอและอัดเสียงร้อง เสียงดนตรี เพลงของดีตำบลลำดวน วันที่ 5 ตุลาคม ณ วัดยาง ตำบลลำดวน เพื่อที่จะนำไปเผยแพร่ให้ทุกคนทุกท่านได้รับชมและรับฟัง เป็นการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านอีสานใต้ของเราไว้ แสดงให้เห็นว่าตำบลลำดวนมีดีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณี หรือจะเป็นสถานที่สวยงามที่เราสามารถไปชม เดินเล่น เพราะเป็นแหล่งธรรมชาติ พืชพันธุ์ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์

การร่วมกิจกรรมในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ดิฉันได้รับความรู้หลายอย่าง ได้รู้ถึงความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ภาษาที่ใช้ในการสื่อสาร ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีการเลี้ยงหม่อนทอผ้าไหม ดิฉันก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของเราไว้ โดยดิฉันมีความชอบทางด้านศิลปะดนตรีกันตรึมอีสานใต้ ที่มีทำนองและภาษาอันเป็นเอกลักษณ์ เพราะทำนองที่ใช้บรรเลง คือทำนองโบราณ ส่วนเนื้อเพลงที่ใช้ เป็นภาษาเขมร

รอยยิ้มและเสียงหัวเราะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจ ในการที่จะช่วยให้ดิฉันปฏบัติหน้าที่เพื่อจะช่วยให้ตำบลลำดวนของเรานี้เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่น่าสนใจ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้คนทุกคนรู้จัก เป็นสถานที่ ที่มีชื่อเสียง ในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีเขมรที่สวยงาม

การถ่ายทำในครั้งนี้ เร่มถ่ายทำตั้งแต่เวลา 16 นาฬิกา จนถึงเวลา 18 นาฬิกา ซึ่งนักดนตรีที่มาร่วมบรรเลง เป็นคนในพื้นที่ทั้งหมดแสดงให้เห็นว่าในตำบลลำดวนนั้น มีเยาวชนรุ่นหลังจำนวนไม่น้อย ที่สนใจในการอนุรักษ์ศิลปะกันตรึมพื้นบ้าน ที่ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่คนรุ่นหลัง มีรสนิยมที่เปลี่ยนไป

ดิฉันภูมิใจมากที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำโครงงานครั้งนี้ ทำให้ดิฉันมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น รู้จักเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อส่วนรวม

จากข้อมูลดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนตำบลลำดวนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมต่อไป ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆที่จัดขึ้นนั้นจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับชุมชน รวมถึงการได้เรียนรู้และต่อยอด ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะมีกิจกรรมสร้างมัคคุเทศน์น้อยในตำบล โดยเน้นการเสริมองค์ความรู้ให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

อื่นๆ

เมนู