ข้าพเจ้า นางสาวอรวรรณ บุญศรี ผู้ปฏิบัติงานโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล

 

ประเภทประชาชน ในเดือนนี้ข้าพเจ้าได้รับหน้าที่สำรวจพื้นที่ทำการเกษตรสวนยางพารา ของคุณถาวร ปามุทา โดยพื้นที่อู จำนวน 22 ไร่ พันธุ์600  โดยเจ้าของสวนได้เล่าว่าเริ่มได้ทำการปลูกมันสำปะหลังและเกิดวิกฤตราคาตกต่ำอีกทั้งกรมการยางได้เข้ามาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและการดูแลรักษาต้นยางโดยทดลองปลูกจำนวน 22 ไร่ หลังจากเปิดกรีดได้ 1 ปีทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นจึงตัดสินใจปลูกเพิ่มอีก 18 ไร่รวมเป็น 40 ไร่ ต้นยางจะสามารถเริ่มกรีดได้ในปีที่ 7 ซึ่งในทุกๆปียังจะให้ปริมาณที่เพิ่มขึ้นตามความสมบูรณ์ของต้น ยางพาราจะสามารถกรีดได้ทั้งหมด 9 เดือนคือช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกุมภาพันธ์และพักต้นยาง 3 เดือนคือช่วงมีนาคมถึงมิถุนายนเพื่อให้ต้นยางได้ซ่อมแซมตัวเองในช่วงนี้ ยางพาราก็เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่เกษตรกรให้ความสนใจและสร้างรายได้ให้ชาวสวนยาง

 

และในเดือนนี้เรายังได้ทำกิจกรรมจิตอาสา “ทำความดีพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน” ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยได้ร่วมกับผู้นำชุมชนและประชาชนตำบลโคมะม่วง อำเภอปะคำ พัฒนาพื้นที่และปลูกต้นไม้ บริเวณสวนสาธารณะรอบสระโบราณบ้านเริงแก้ว

อีกทั้งยังมีกิจกรรม ออกกำลังกายยืดเส้นยืดสายสำหรับผู้สูงอายุที่อนามัยบ้านปลื้มพัฒนา เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีร่างกายที่แข็งแรงและสุขภาพจิตที่ดีอีกด้วย

 

อื่นๆ

เมนู