1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
  4. MS01(2) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

MS01(2) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

        รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ทีมอาจารย์ประจำตำบล และทีมงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการ ได้มีการจัดเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่าน Google Meet ในวันที่ 3 ตุลาคม 2564 เพื่อชี้แจง พูดคุย ติดตาม  ผลการปฏิบัติงาน และแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องของกิจกรรมเดือน ตุลาคม

ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้ร่วมประชุมออนไลน์เพื่อสรุปงานที่ผ่านมาและวางเเผนงานที่จะดำเนินงานครั้งต่อไป  ข้าพเจ้าและสมาชิกในกลุ่มได้ลงพื้นที่โดยได้ติดต่อประสานงานกับผู้นำชุมชน หมู่ 10 บ้านระกาใต้ ในการขออนุญาติเข้าพื้นที่ในชุมชนทำธนาคารน้ำใต้ดินพร้อมทั้งประสานงานกับครัวเรือนที่สนใจที่ได้สำรวจก่อนหน้าที่มีความต้องการจะทำโครงการธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อปรึกษาเรื่องการหาอุปกรณ์ เตรียมอุปกรณ์ และแรงงานที่จะต้องใช้ในการขุดหลุมและลงอุปกรณ์และดำเนินการทำธนาคารน้ำใต้ดิน หลังจากที่มีการคัดเลือกครัวเรือนที่มีความพร้อมในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน

        และในเดือนตุลาคมนี้ ค่อนข้างมีอุปสรรค์ เพราะเป็นช่วงหน้าฝน ฝนตกอยู่บ่อยครั้ง เพื่อไม่ให้นำไหลลงหลุมทำให้มีน้ำขัง ทางทีมงานได้มีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อลงมือสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้กับชาวบ้านที่ได้ขุดหลุมและเตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้ว และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการที่กระผมและคณะผู้ดำเนินงานได้จัดทำให้กับชุมชนในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชนและเป็นต้นแบบในการในการขยายผลโครงการในพื้นที่ต่อๆไป

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู