ข้าพเจ้านางสาวเสาวลักษณ์ บัวสิม ผู้ปฏิบัติงานตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประเภทนักศึกษา ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)
                    ในวันที่ 3 ตุลาคม 2564 อาจารย์ที่ปรึกษาประจำตำบลบ้านปรือ และผู้ปฏิบัติงาน ได้มีการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม และได้สอบถามถึงการดำเนินงานต่างๆที่ผ่านมาว่ามีปัญหาหรือพบอุปสรรคในการลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินหรือไม่ อีกทั้งอยากให้ขยายพื้นที่ในการทำธนาคารน้ำใต้ดินไปยังพื้นที่ใกล้เคียง และเน้นคัดเลือกครัวเรือนที่มีการทำการเกษตร เพื่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินใกล้แปลงเกษตร เพื่อการเกษตรแบบยั่งยืน
                   หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ทางทีมงานได้มีการวางแผนและติดต่อไปยังบ้านระกาใต้ หมู่ที่ 10 ต.บ้านปรือ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เพื่อประสานงานคัดเลือกครัวเรือนในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน หลังจากได้ครัวเรือนที่ต้องการแล้ว ทางทีมงานได้จัดเตรียมอุปกรณ์ และวางแผนในการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 (Covid-19) ทางทีมงานและชุมชนได้ดูแลและป้องกันอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่และทีมงาน โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน การเว้นระยะห่าง และการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
                  และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการที่ดิฉันและคณะผู้ดำเนินงานได้จัดทำให้กับชุมชนในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชนและเป็นต้นแบบในการในการขยายผลโครงการในพื้นที่ต่อๆไป

อื่นๆ

เมนู