บทความรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม  2564
ข้าพเจ้านางสาวศรัณยา  เปล่งรัศมี ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ของตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดำเนินงานตำบลกระสัง

ในการดำเนินงานประจำเดือนตุลาคม 2564  ในช่วงต้นเดือนได้มีการประชุมออนไลน์เกี่ยวกับการจัดสรรการทำงานภายในเดือนนี้ และหารือกันเกี่ยวกับงานในเดือนนี้อะไรที่ต้องทำบ้าง และในเดือนนี้ข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมทีมได้ทำการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินเพิ่มเติมจากเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากมีชาวบ้านหรือประชาชนให้ความสนใจในการทำธนาคารน้ำใต้ดินเป็นจำนวนมาก และสนใจที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดิน ดังนั้นข้าพเจ้าและเพื่อนร่วมทีม หรือทีมงานจึงได้สำรวจพื้นที่ต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อหาพื้นที่ ที่เหมาะสมในการสาธิตการทำธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่ตำบลกระสัง ซึ่งในเดือนนี้ได้ทำการลงมติกันว่าจะลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินในพื้นที่บ้านสำโรง หมู่ 13 เมื่อทำการลงมติกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แบ่งหน้าที่ช่วยกันจัดหาอุปกรณ์สำหรับทำธนาคารน้ำใต้ดิน และลงพื้นที่สาธิตการทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อให้ความรู้ชาวบ้าน ในพื้นที่บ้านสำโรงทั้งหมด 5 หลุมและในเดือนนี้มีงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมคือการลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบบสอบถามในการลงพื้นที่ทำธนาคารน้ำใต้ดินว่าเกิดประโยชน์หรือไม่ มากน้อยเพิ่งใดเป็นต้น

โดยในการลงปฏิบัติงานในครั้งนี้เป็นไปอย่างระมัดระวังเนื่องจากอยู่ในช่วงแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID 2019) โดยข้าพเจ้าได้เว้นระยะห่างและสวมแมสขณะปฏิบัติงานตลอดเวลา
ในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 และชาวบ้านที่อำนวยความสะดวกในการลงพื้นที่ครั้งนี้ ทำให้การทำธนาคารน้ำใต้ดินครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

อื่นๆ

เมนู