1. หน้าแรก
  2. คณะวิทยาการจัดการ
  3. MS01(2) - ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง
  4. MS01(2) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

MS01(2) การสร้างธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรในครัวเรือนอย่างยั่งยืน ตำบลบ้านปรือ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนตุลาคม 2564

       รศ.ดร.ปรีชา ปาโนรัมย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ทีมอาจารย์ประจำตำบล และทีมงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับโครงการ ได้มีการจัดเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ผ่าน Google Meet ในวันที่ 3 ตุลาคม 2564 เพื่อชี้แจง พูดคุย ติดตาม  ผลการปฏิบัติงาน และแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องของกิจกรรมเดือน ตุลาคม

-ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้วางแผนการลงพื้นที่ขุดบ่อธนาคารน้ำใต้ดินต่อจากเดือนกันยายน อีก 20 หลุม

-ได้โทรสอบถามติดต่อหาผู้ใหญ่บ้านหมู่ 10 บ้านระกาใต้ เพื่อสอบถามความต้องการของประชาชนผู้ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการในการทำธนาคารน้ำใต้ดิน

-และได้บอกให้ชาวบ้านจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการทำธนาคารน้ำใต้ดิน เช่น ยางรถ  หิน อิฐ ขวดน้ำ ขวดพลาสติก ท่อ PVC เป็นต้น และได้ทำการลงพื้นที่ขุดบ่อธนาคารน้ำใต้ดิน

         และในเดือนตุลาคมนี้ ค่อนข้างมีอุปสรรค์ เพราะเป็นช่วงหน้าฝน ฝนตกอยู่บ่อยครั้ง เพื่อไม่ให้นำไหลลงหลุมทำให้มีน้ำขัง ทางทีมงานได้มีการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อลงมือสร้างธนาคารน้ำใต้ดินให้กับชาวบ้านที่ได้ขุดหลุมและเตรียมอุปกรณ์ไว้เรียบร้อยแล้ว และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการที่กระผมและคณะผู้ดำเนินงานได้จัดทำให้กับชุมชนในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชุมชนและเป็นต้นแบบในการในการขยายผลโครงการในพื้นที่ต่อๆไป

 

 

Tags:

อื่นๆ

เมนู