ข้าพเจ้านายวีรพล ชีรัมย์ ประเภทนักศึกษา ตำบลลำดวน  หลักสูตร:  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและการกระจายได้ในตำบล MS02  ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานกับทีมงานและอาจารย์ประจำหลักสูตร เดือนพฤศจิกายน  2564 เวลา  ณ. ต.ลำดวน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

ได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับผ้าไหมกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน วิธีกระบวนการทอผ้าไหม ตั้งเเต่การเลี้ยงไหม สาวไหม มัดหมี่ ย้อมสี และจนถึงกระบวนการทอ และได้ศึกษาเกี่ยวกับลายผ้าไหม ว่ามีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนอย่างไร ในชีวิตประจำวันของผู้คนในชุมชนมีกิจวัตร มีทรัพยากร ความโดดเด่นใด ที่จะนำมาประดิษฐ์ ออกแบบเป็นลายผ้าไหม ลายประจำตำบลลำดวน

ได้ดำเนินการออกแบบลายผ้าไหม เป็นลายดอกลำดวน เนื่องจากได้แรงบันดาลใจจากดอกลำดวน ดอกไม้ประจำตำบลลำดวน และเป็นลายที่ไม่เคยมีไครทไมาก่อน เพื่อที่จะเป็นเอกลักษณ์ ประจำตำบลลำดวน. และออกแบบลาย ปูนาปลาช่อน ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางธรรมชาติ ในบริเวณพื้นที่ตำบลลำดวน

ดำเนินการส่งลายให้ชาวบ้านได้เริ่มกระบวนการทอผ้าไหม ตรวจงานตั้งเเต่ การค้นหมี่ การมัดหมี่ จนถึงกระบวนการทอ ว่ามีปัญหาหรือไม่ และได้ปรับแก้ลาย ให้ได้ถูกต้อง ตามกระบวนการทอ

จากข้อมูลดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนตำบลลำดวนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมต่อไป ข้าพเจ้าและทีมผู้ปฏิบัติงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆที่จัดขึ้นนั้นจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับชุมชน รวมถึงการได้เรียนรู้และต่อยอด ช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้จะมีกิจกรรมสร้างมัคคุเทศน์น้อยในตำบล โดยเน้นการเสริมองค์ความรู้ให้คนในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

อื่นๆ

เมนู