ข้าพเจ้านายวิริยะ เกาะสูงเนิน ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน ณ ศาลาประชาคม หมู่ 1 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญ จังหวัดบุรีรัมย์

กระบวนการย้อมสีเส้นปกด้วยสีธรรมชาติ
การย้อกกด้วยธรรมชาติมีส่วนประกอบสำคัญ 2 ส่วน คือ
1. พืชที่เป็นแห่งสีธรรมชาติเป็นพืชชนิดเดียวกับที่ใช้ในการย้อมีผ้าและสิ่งทอ เช่น แก่นฝาง ขมิ้น แก่นประดู่ แก่นขนุน  เป็นต้น วัสดุให้สีเหล่านี้จะเตรียมในรูปสารละลายที่มีน้ำเป็นคัวทำละลาย
2. สารช่วยติดสี มีหน้าที่ช่วยให้สีติดอยู่บนเส้นกก โดยสารช่วยติดสีที่นิยมใช้ในกระบวนการย้อมสีธรรมชาติส่วนใหญ่ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 2 ประเภท คือ
1. สารช่วยติดสีเคมี  เช่น เบกกิ้งโซดา สารส้ม
2. สารช่วยติดสีธรรมชาติ เช่น เกลือ น้ำโคลน

ขั้นตอนการย้อมสีเส้นกกดีวยสีธรรมชาติ
1. ให้ต้มน้ละลายพืชย้อมสีที่เตียมไว้ กรองเศษออกให้เรียบร้อย
2.นำเส้นกกแห้ง ลงแช่ในน้ำอุ่น เป็นเวลา 1 ชั่วโมง  ก่อนนำเส้นกกขึ้นมาผึ่งให้สะเด็ดน้ำ
3. เตรียมสารละลายที่ช่วยให้สีติด โดยละลายสารส้ม เบกกิ้งโซดาลงไปในน้ำเดือด
4. นำเส้นกกในข้อ1 . งไปแช่ในสารละลายที่ช่วยทำให้ติดสี เพิ่มความร้อนจนเดือดเบาๆ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากนั้นนำเส้นกกออกไปตากให้สะเด็ดน้ำ
5. ระหว่างที่รอให้น้ำสะเด็ดให้เตรียมต้มน้ำสีที่กรองแล้ว แล้วเติมเกลือ
6. นำเส้นกกที่ได้จากข้อ 4 ลงแช่ในน้ำสีต้มให้เดือด 1 ชั่วโมง
7. นำกกขึ้นตากให้แห้ง

อื่นๆ

เมนู